بررسی عملکرد بهره وری در رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می
رود.مصادیق بهره وری به طور صریح و ضمنی در برنامه های توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است (یعنی سهم
30 درصدی بهره وری در رشد اقتصادی برنامه توسعه پنجم). با توجه به تاکید در برنامه، شناسایی و رفع موانع
افزایش بهره وری از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. در بررسی حاضر پس از ارائه کلیاتی در ارتباط با
مفاهیم و تعاریف بهره وری و شاخص های آن، نقش بهره وری در رشد اقتصادی برخی کشورهای عضو سازمان
بهره وری آسیایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه شاخص های بهره وری از آمارهای کتابخانه ای
استفاده شده است. سپس، ضمن اشاره ای اجمالی به جایگاه بهره وری در برنامه های توسعه اقتصادی ایران،
بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری نیروی کار و سرمایه برآورد گردیده است. در خاتمه، ضمن اشاره به برخی
از مهمترین موانع افزایش بهره وری، راهکارهایی در جهت افزایش آن و فرصت های بهره وری ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها