پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

دراین مقاله مجموعه­ای از مدلهای مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ MRS-GARCH))­براساس توانایی آنها در­ پیش­بینی نوسانات بازارهای آتی­های نفت در افق­های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می‌شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه­ای که معمولاً در مدلهای GARCH یافت می­شود و بیانگر پیش­بینی­های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می­باشد، پارامترهای مدلهای MRS-GARCH که بین رژیم با نوسان بالا و پایین جابه­جا می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند. برای پسماندها دو توزیع شرطی دنباله­ پهن و گوسی فرض می­شود، ودرجه آزادی می­تواند برای ثبت احتمال کشیدگی متغیر به زمان وابسته به حالت باشد. عملکرد پیش­بینی مدلهای رقیب توسط توابع زیان آماری مورد ارزیابی قرار می­گیرد. براساس این توابع، آزمون­های برابری توانایی پیش­بینی نوع    دیبولد- ماریانو و برتری توانایی پیش­بینی، مانند بررسی واقعیت وایت و تست SPA هانسن بکار می­رود. تجزیه تحلیل های تجربی نشان می­دهد که طبق مجموعه گسترده­ای از توابع زیان آماری مدلهای ‌‌‌MRS-GARCH عملکرد بهتری نسبت به مدلهای GARCH استاندارد در پیش­بینی نوسانات در­ افق­های زمانی‌کوتاهتر دارند و در افق های زمانی طولانی­تر مدلهای  GARCH نامتقارن استاندارد بهتر عمل می‌کنند. براساس این آزمون­ها وجود مدل بهتر از  MRS-GARCH­-t­رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها