ارائه الگوی طراحی بازار رهن ثانویه متناسب با اقتضائات ایران (به عنوان یکی از بسترهای مورد نیاز مدیریت ریسک اعتباری در بازار پول)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

بازار رهن به بازاری اطلاق میشود که در آن وجوه رهن تجهیز و تخصیص مییابند. از محصولات اساسی
بازار رهن، وام رهنی است. این وام در قبال توثیق اموال غیرمنقول (مسکونی و غیرمسکونی) به متقاضی پرداخت
میشود و متضمن قراردادی بین وامدهنده و وام گیرنده است که به موجب آن دارایی مذکور به منظور بازپرداخت
به هنگام اصل و بهره وام در گرو وام دهنده قرار میگیرد. بازار رهن با توجه به عاملان و کارکرد آنها به
دوبازاراولیه و ثانویه تقسیم میشود. در بازاراولیه رهن وام واقعی برای متقاضی فراهم میشود و در بازار ثانویه
نقدینگی از طریق خرید بستههای رهنی و انتشار اوراق بهادار رهنی وارد بازار اولیه میشود. نظر به اهمیت انتشار
اوراق رهنی در فرآیند مدیریت ریسک اعتباری بازار پول، این مقاله با بررسی بازار رهن ثانویه در کشورهای
منتخب، بر کارکرد سه نهاد فعال عمده در بازار رهن ثانویه آمریکا یعنی فنی می، فردی مک، و جنی می می پردازد
و نهایتاً با مرور ساختارهای پیشنهادی برای فعالان بازار رهن ثانویه در ایران، الگوی مناسب را برای راه اندازی و
تأسیس این قبیل نهادها از حیث دولتی یا خصوصی بودن آن ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها