بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و سواد مالی اسلامی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

باورها و اعتقادات مذهبی، با معنا دار کردن زندگی انسان، از طریق رفتارهایی مانند توکل به خداوند موجب
تقویت امید و مثبت اندیشی در تمامی مراحل زندگی انسان می شود. در مقاله حاضر، ابتدا نقش و جایگاه
اعتقادات مذهبی و دینی و تاثیرات مذهب بر زندگی افراد بیان شده است، سپس ضرورت و اهمیت سواد مالی بر
تصمیم گیری های اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و براساس پژوهش های میدانی انجام شده،
نظرات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف کشور در خصوص سواد مالی و آموزه های
اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده که با بکارگیری ابزار
پرسشنامه و روش پیمایشی، داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. این پژوهش می تواند در راستای نتایج
حاصل از آن، به دلیل ارائه اطلاعات مفید در حوزه ی دین گرایی و اقتصاد اسلامی، برای محققان و سیاستگذاران
علمی و دانشگاهی ارزشمند باشد.

کلیدواژه‌ها