بررسی تاثیر عضویت درگروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی-سرمایهگذاری
می باشد. زمانی که دسترسی به تامین مالی خارجی دشوار است، شرکتها از جریان نقدی عملیاتی خودشان برای
سرمایهگذاری استفاده میکنند. در نتیجه سرمایهگذاری به جریان نقدی عملیاتی حساس است. اگر شرکتی عضو
گروه تجاری باشد، میتواند از شرکتهای عضو منابع لازم برای سرمایهگذاری را فراهم کند و در نتیجه انتظار
میرود حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی کاهش یابد. نمونه تحقیق شامل 120 شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1390 میباشد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون
چند متغیره و روش حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیههای تحقیق بیانگر آن است که بین
جریان نقدی و سرمایهگذاری در شرکتهای عضو گروه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین یافتهها نشان داد
که بین جریان نقدی و سرمایهگذاری در گروههای متنوع نیز رابطه معناداری وجود ندارد در نتیجه فرضیه اول و
دوم تحقیق رد شد. که بیانگر عدم استفاده شرکتهای ایرانی از ظرفیت درو نی گروههای تجاری میباشد

کلیدواژه‌ها