بررسی رابطه بین اندازه دولت وعملکرد بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تدارد

2 نویسنده مسئول

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اندازهگیری اثر اندازه ی دولت بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.
برای رسیدن به این هدف با استناد به تئوری قیمت گذاری آربیتراژ اقدام به تصریح تابعی برای توضیح رفتار
شاخص کل قیمت بورس شده است و دادههای فصلی بازه زمانی 1377 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفته است.
در این پژوهش علاوه بر اندازه ی دولت از مجموعه ای از متغیرهای دیگر نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای
رگرسیون عملکرد بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج برآورد رگرسیون با استفاده از روش خود
نشان می دهد که اندازه دولت در بلند مدت بر شاخص کل قیمت بورس (ARDL) توضیح با وقفه های گسترده
اوراق بهادار تهران اثر منفی و معنی دار دارد. دیگر نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم پول، قیمت زمین و
نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص قیمت بورس هستند و شاخص قیمت مصرف کننده دارای تأثیر
مثبت و معنی دار بر عملکرد بورس اوراق بهادار است.

کلیدواژه‌ها