بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

دو راهبرد سرمایه گذاری که در بازارهای سهام توسط مدیران سرمایه گذاری به کار گرفته می شود،راهبرد
سرمایه گذاری توالی و راهبرد سرمایه گذاری معکوس است. راهبرد سرمایه گذاری معکوس توصیه می کند
سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند،به فروش رسیده و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند ،خریداری
شوند.این پژوهش بر اساس این اعتقاد طراحی شده است که بازار سرمایه ایران نسبت به اطلاعات جدید واکنشی
بیش از حد اندازه نشان می دهد. در دوره های آتی که بازار به اشتباه خود در قیمت گذاری پی خواهد برد،
برگشت بازده به وجود خواهد آمد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی امکان افزایش بازده سرمایه گذاری های
کوتاه مدت از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بازار سرمایه ایران پرداخته است .
- جامعه آماری این تحقیق را 5 صنعت بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در قلمرو زمانی 1389
استیودنت صورت گرفته t 1385 مورد بررسی واقع شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون
است.نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که میانگین بازدهی سبد سهام بازنده دردوره های یکساله و
کوتاهتر ،تفاوت معنادار آماری و بیشتر از سبد سهام برنده ندارد .در واقع امکان افزایش بازده سرمایه گذاری های
کوتاه مدت از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس وجود نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها