رابطه قیمت‌گذاری کمتر از حد و نقدشوندگی سهام بعد از عرضه‌ عمومی اولیه در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات نحوه قیمت­گذاری­ عرضه­های­ عمومی ­اولیه بر نقد­شوندگی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مورد نیاز 80 عرضه عمومی اولیه واجد شرایط نمونه مابین سال­های 1388- 1380جمع­آوری شد. 
سپس با تعیین دوره بازده اولیه، رابطه بین متغیرهای قیمت­گذاری کمتر ازحد و نقدشوندگی در مقاطع 30، 120، 240 روزه معاملاتی پس از عرضه با استفاده از تکنیک­های آماری رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت و معنی­داری مدل و ضرایب بدست آمده با استفاده از آماره­های F و t بررسی شد.
نتایج حاصله نشان داد که بعد از کنترل سایر عوامل موثر بر نقدشوندگی در عرضه­های عمومی اولیه، قیمت گذاری کمتر ازحد (بازده اولیه) رابطه مثبتی با نسبت گردش حجم معاملات و رابطه منفی با معیار عدم نقدشوندگی آمیهود دارد.

کلیدواژه‌ها