ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران، در فاصله­ی زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. در همین راستا برای استخراج شاخص بی­ثباتی از مدل گارچ[i] استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت و برنامه­ریزی بانک مرکزی در کنترل میزان حجم نقدینگی برای اعمال سیاست پولی، از اوایل سال 1378 و 1379 رو به بهبود نهاده و به­کارگیری برنامه­ریزی­های سازماندهی­شده و مناسب بانک مرکزی در تعیین میزان حجم نقدینگی در سال­های پایانی دوره منجر به کاهش بی­ثباتی حجم نقدینگی و میل آن به سمت یک میزان باثبات و بهینه شده است. 

کلیدواژه‌ها