ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت ها به بخش خصوصی و ارائه الگو برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها
به شمار می رود. از آن جایی که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاتر می باشند لذا همواره
تدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژ ههای مذکور بکار می بندند. تجارب کشورهای
مختلف جهان حاکی از این است که عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودج های دولت ها برای
تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها،
کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخ شخصوصی و ایجاد
فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بکار بندند، که این تلاش ها در قالب مشارک تهای عمومی-
خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شد ه است. در تحقیق حاضر به
بررسی رابطه میان عوامل موثر بر مشارک تهای عمومی خصوصی با میزان بهر هگیری از آن ها با استفاده از
2000 پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داده است که - داده های پانل 21 کشور طی سال های 2008
درآمد کشورها، ثبات اقتصادی، کسری بودجه و میزان درآمد از منابع زیرزمینی از جمله عوامل اثرگذار بر
مشارکت های عمومی خصوصی در کشورهای مورد بررسی میباشد. در پایان الگوی ایران در زمینه
مشارکت های عمومی خصوصی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها