سنجش رابطه بین تکنیک‌های ارزشیابی نسبی(P/S , P/BV , P/E ) و اهرم اقتصادی با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

موضوع اصلی این مقاله سنجش رابطه بین تکنیک‌های ارزشیابی نسبی و اهرم اقتصادی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. از این‌رو تکنیک‌های ارزشیابی نسبی و اهرم اقتصادی بعنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. در این تحقیق فرضیه ارائه شده مبتنی بر این است که میان تکنیک‌های ارزشیابی نسبی و اهرم اقتصادی مطرح شده با بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد. تحقیق در یک دورة زمانی هفت ساله(1382 تا 1388) و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و همبستگی انجام شده است. نتایج بدست آمده از بررسی نشان‌دهنده آن بود که میان متغیرهای مستقل یاد شده با بازده سهام بطور کلی رابطه معنی‌داری وجود ندارد اما ارتباط خطی معنی‌داری بین تک‌تک متغیرهای ارزشیابی نسبی با بازده سهام وجود دارد در حالیکه ارتباط خطی بین اهرم اقتصادی و بازده سهام وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها