مقایسه راهبردهای خرید و فروش سهام جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

در این مقاله به بررسی و تبیین روشهای معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته شده و دو روش از روشهای معاملاتی پیش‌بینی قیمت سهام (روش خرید و نگهداری ‍و میانگین متحرک ساده) مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص گردد هر کدام از این دو روش دارای چه جایگاهی در میان سایر روشها و رویکردهای پیش‌بینی قیمت سهام بوده و به چه میزان برای سرمایه‌گذاران سودآوری ایجاد می‌نماید.
مسلما اتخاذ نحوه مطلوب بکارگیری روشهای معاملاتی در بورس، وابسته به شرایط ویژه بازار می‌باشد. با توجه به فرض وجود شرایط عدم کارائی در سطح ضعیف در بورس، با توجه به اینکه به نظر می‌رسد، عدم شناخت کافی از روشها و شیوه‌های مطلوب خرید و فروش سهام یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین علت موضوع مربوط انتخاب گردید تا از طریق بررسی‌های مبتنی بر مطالعات و آزمونهای علمی، آن هم بر روی اطلاعات وقوع یافته در طی سالهای متعدد در بورس اوراق بهادار تهران، راهکارهای مفید با ارائه پیشنهاد مطلوب به سرمایه گذاران برای کسب بیشترین بازدهی فراهم گردد. بدین منظور شرکتهای نمونه از فهرست شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1380 تا1387 انتخاب شد.
نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این مطلب است که در دوره سرمایه گذاری بلند مدت میانگین بازدهی روش خرید و نگهداری از روش میانگین متحرک بیشتر است. همچنین در دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت روش خرید و نگهداری بر میانگین متحرک ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها