بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از مهمترین اهداف هر سیاستگذار اقتصادی این است که به تورم پایین دست یابد. دستیابی به
چنین هدفی علاوه بر امکان بهبود استانداردهای زندگی، بهبود نسبی اقتصاد را فراهم میآورد. در این راستا
ممکن است سیاستهای مختلفی اتخاذ گردد. یکی از سیاستهای اتخاذ شده در ایران سیاست سرکوب
مالی است. سرکوب مالی میتواند مشتمل بر کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ
1387 و روش خود - ذخیره نقدینگی باشد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از آمار دوره 1352
رگرسیون برداری اثر سرکوب مالی بر تورم بررسی گردد. نتایج حاکی از این است که افزایش نرخ ذخیره
قانونی، نرخ تورم را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها