بررسی ارتباط بین نرخ تورم با نرخ بهره بر اساس تئوری اثر فیشر در اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بهره می پردازیم.
برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصاد معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه های تولید و
به تبع موجب افزایش سطح قیمتها و تورم می شود. از سوی دیگر، طبق تئوری های اقتصادی، افزایش نرخ
تورم موجب افزایش نرخ بهره می شود. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ تورم با نرخ بهره
کوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان مدت سه ساله و نرخ بهره بلند مدت پنج ساله با استفاده از روش
تخمین کمترین مجذورات و مدل های اقتصادسنجی، بویژه مدل ارائه شده فیشر می باشد. منظور از نرخ
بهره در این تحقیق، نرخ سود سپرده ی بانکها می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعلام می گردد و نرخ تورم را بر اساس جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق
شهری ایران که در آن درصد تغییر سالانه قیمت ها (تورم) توسط بانک مرکزی محاسبه گردیده، استخراج
1388 ) را در بر می گیرد. - شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق یک دوره 18 ساله ( 1370
نتایج حاکی از معنی دار بودن ارتباط بین نرخ تورم با نرخ بهره ی یکساله می باشد. و بین نرخ تورم با نرخ
بهره ی سه ساله و پنج ساله ارتباط معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها