تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

از سال 1980 با مطرح شدن ادبیات مالی رفتاری، فرض منطقی بودن سرمایه گذاران و اعتقاد به کارا
بودن بازارهای سهام مورد انتقاد قرار گرفته است. ادبیات مالی رفتاری اظهار می دارد که سرمایه گذاران
تحت تاثیر سوگیری های روانشناسانه بوده و نسبت به اطلاعات دریافتی واکنش بیشتر یا کمتر از حد از
خود نشان می دهند که منجر به ارزشیابی نادرست سهام می گردد.
و همکاران ( 2005 ) و بر اساس اطلاعات مالی Rhodes-Kroopf در پژوهش حاضر با استفاده از مدل
اندازه گیری شده است. (MISV) تک تک شرکت ها و به تفکیک صنایع ، معیار ارزشیابی نادرست سهام
این مدل به ارایه معیاری جدید برای تعیین وجود یا عدم وجود عک سالعمل های افراطی سرمایه
گذاران در بازار اوراق بهادار می پردازد. همچنین به دلیل درگیر بودن سرمایه گذاران با سوگیری های
شناختی از جمله شهود نمایندگی، اطمینان بیش از حد ، لنگر اندازی و... پس از آزمون مدل فوق در بازار
سهام ایران، پورتفوی هایی تشکیل و نحوه عک سالعمل سرمایه گذاران نسبت به روند اطلاعات بررسی
1379 تحت - گردیده است. نتایج حاکی از وجود واکنش بیش از حد و کمتر از حد در دوره زمانی 1387
تاثیر سوگیری هایی نظیر شهود نمایندگی و اطمینان بیش از حد و همچنین ارتباط شاخص رفتاری با
سن شرکت، قیمت و بازده گذشته سهام و... می باشد. ،B/M فاکتورهایی مانند اندازه شرکت، نسبت

کلیدواژه‌ها