انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برنامه ریزی آرمانی(GP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی، انتخاب سهم یا سبد سهامی است که از
لحاظ سودآوری بهینه باشد. به همین منظور رو شهای زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفی
و (DEA) شده اند. هدف این تحقیق تشکیل پورتفوی بهینه، با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها
می باشد. لذا در این راستا داده های مربوط به 6 صنعت از بین صنایع بورس اورق (GP) برنامه ریزی آرمانی
1388/12/ 1388 الی 29 /01/ بهادار تهران که در مجموع شامل 250 شرکت می باشند، در فاصله زمانی 01
جمع آوری شده، کارایی نسبی شرکت های واقع در هر صنعت محاسبه و کاراترین شرکت های واقع در
هر صنعت تعیین شده، که در مجموع 48 شرکت کارا مشخص گردید. در مرحله بعد پس از جمع آوری
داده های مربوط به معیار های سرمایه گذاری برای شرکت های کارا، برای تعیین سطح آرمانی سرمایه
گذاری(
F٭ ) از برنامه ریزی خطی کمک گرفته شد، و برای اطمینان از تحقق آرمان های با اولویت کمتر،
نتایج پس از اندکی تعدیل، وارد مدل برنامه ریزی آرمانی گردید.
در مرحله آخر با توجه به اولویت ها و آرمان های سرمایه گذار و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی
موجبات کمک به اتخاذ تصمیم سرمایه گذار فراهم آمد. نتایج بدست آمده نشان دهنده تحقق کامل آرمان
و (رتبه نقدشوندگی)، و عدم تحقق کامل آرمان (ریسک) بوده و از طرفی (Di) ،( های (بتا)، (بازدهی
به میزان 2.27 واحد دارای انحراف مثبت می باشد، و همچنین از انتخاب پورتفوی متنوع 8 (Ci) آرمان
سهمی از بین 250 سهم، حکایت می کند.

کلیدواژه‌ها