تخمین و شبیه سازی همبستگی ریسک نکول شرکتها با استفاده از مد لهای شدت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

همبستگی ریسک نکول نقش مهم و قابل توجهی را در بازارها و محی طهای کسب و کار مالی ایفا
می کند. چون اصولاً ریسک، در کنار ارزش زمانی پول و ارز شگذاری دارای یها سه محور تحلیل مالی را
تشکیل می دهند.
در حالت کلی ریسک و به صورت خاص تر همبستگی ریسک نکول از عناصر پایه ای موثر بر رفتار
مالی است. همچنین در دنیای واقعی ریسک وجود دارد و بخش مهمی از سیستم مالی وظیفه باز توزیع
ریسک را بر عهده دارد. با داشتن توزیع احتمال ارزش دارایی های مؤسسه، م یتوان ریسک را به طور کمی
محاسبه کرد. در این چارچوب دینامیک مدل های مبتنی بر شدت که در آن نکول یک شرکت با استفاده از
فرایند های تصادفی، شدت کنترل م یشود بیشتر برای مدل کردن ریسک همبستگی نکول مورد استفاده
قرار می گیرد. محاسبات روی این مدل ها با روش شبیه سازی مونت کارلوانجام م یشود. که این کار موجب
تخمین های اریب شبیه سازی می شود. این مطالعه یک روش دقیق برای شبیه سازی مدل های مبتنی بر
شدت که باعث برآورد نااریب توزیع ضرر سبد اعتباری، انداز ههای ریسک و قیمت ابزارهای مشتقات
می شود را بررسی و توسعه می دهد. روش جدید دارای دو مرحله می باشد.
مرحله اول ساختن زنجیر مارکوف هم توزیع با وضعیت نکول و در مرحله دوم با استفاده از روش
پذیرش / رد تابع بدست آمده را محاسبه می کند. نتایج تحقیق، نشان دهنده تائید توان تخمین و شبی هسازی
همبستگی ریسک نکول شرکت ها توسط مدل های شدت است.

کلیدواژه‌ها