تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

سرمایهگذاران از طریق سرمایهگذاری در سهام سایر شرکت ها برای کسب سود بیشتر تلاش میکنند و
بیشتر تمایل به سرمایهگذاری در صنایع با بازده بیشتر و ریسک کمتر دارند. تصمیمگیری بهینه برای
سرمایه گذاری در واحدهای تجاری مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. سود
حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب میشود که در هنگام تصمیمگیری توسط
افراد در نظر گرفته میشود. با توجه به اینکه محتوای اطلاعاتی سود کسب شده توسط شرکتها می تواند بر
تصمیمات خرید، فروش و یا حفظ سهام توسط سرمایهگذاران تاثیرگذار باشد، تحقیق حاضر با هدف
تعیین نقش اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام صورت گرفت. بدین منظور در این
تحقیق تاثیر متغیرهای اطلاعاتی سود بر عملکرد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
دوره زمانی 1383 لغایت 1388 بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده همبستگی می باشد. برای تحلیل از
روش تحلیل رگرسیون چندگانه با الگوی داده های ترکیبی (تابلویی) استفاده شد. نتایج نشان میدهد
محتوای اطلاعاتی سود بر قیمت سهام، بازده، بازده غیرعادی و بازده غیرعادی انباشته شده دوره نگهداری
سهام تاثیر مستقیم و معنادار دارد. یعنی قیمت و بازده سهام تحت تاثیر سود قرار میگیرند.

کلیدواژه‌ها