بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین بازار قیمت نقدی و آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در
بورس کالای ایران و چگونگی انتشار اطلاعات بین دو بازار وتحلیل ارتباط بین نوسانات قیمت نقدی و آتی
1391 استفاده شده است. برای بررسی - می باشد. برای این منظور از داده های روزانه قیمت سکه در سال 1390
واریانس ،(VAR) ارتباط بین قیمت نقدی و آتی از روش های رگرسیون چندگانه، رگرسیون خودبازگشتی برداری
و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج نشان (GARCH) ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته
و رگرسیون چندگانه ندارند، VAR می دهد که تغییرات قیمت آتی و نقدی سکه، ارتباط معنی داری در دو روش
اما نوسانات قیمت نقدی و آتی ارتباط معنی داری با هم دارند. آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از این مطلب است
که علیت از طرف تغییرات قیمت آتی به سمت قیمت نقدی می باشد.

کلیدواژه‌ها