بررسی اثر نامتقارن تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
دراین مقاله، به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های تورم بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می
محاسبه کرده و سپس اثر این تکانه GARCH شود، به این صورت که ابتدا تکانه های تورم را با استفاده از روش
تجزیه و تحلیل (IRF) ها بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تابع عکس العمل آنی
1390 به کار گرفته - بررسی می گردد. برای این بررسی، داده های فصلی طی دوره زمانی 1370 (VDC) واریانس
می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تورم دارای اثر نامتقارن بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
است، به گونه ای که اثرات منفی ناشی از افزایش نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام به مراتب بیشتر از اثرات
مثبتی است که در اثر کاهش نرخ تورم اتفاق می افتد.

کلیدواژه‌ها