بررسی رفتار دورهای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوتاسترپ)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
بیقاعدگیهای تقویمی الگوهایی دورهای در بازدههای سهام میباشد که آنها را نمیتوان توسط عوامل اساسی
توضیح داد. یکی از مهمترین بیقاعدگیها ،اثرات ماههای سال است که کشف آن، مقابل تئوری کارایی بازار قرار
میگیرد. بنابرین هدف از این مقاله، بررسی بیقاعدگی ماهانه سهام در بازده شاخص کل قیمت بورس تهران در
1371 توسط روش بلوک متحرک بوتاسترپ و ارائه فواصل اطمینان صدکی است. نتایج - دوره زمانی 1391
نشان میدهد که متوسط بازدهی ماه فروردین مثبت، معنیدار و بالاترین بازده را دارد. بر این اساس اثر نقدینگی و
فرضیه حسابآرایی میتواند توجیهی مناسب برای وجود اثرات مثبت و معنیدار ماه فروردین در بورس تهران و
1371- در دوره زمانی 1391 باشد.

کلیدواژه‌ها