رابطه بین ویژگی های پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با هدف آینده نگری در تصمیم گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

شرکت هایی که تصویر واضحی از آینده خود ارائه نموده اند، در بازار سهام مقبولیت بیشتری دارند. یکی از
طرق ترسیم چنین تصویری برای سهامداران، افشای پیش بینی سود هر سهم می باشد. انتشار این اطلاعات به بازار
سرمایه اطمینان می دهد که شرکت در ارائه اطلاعات، بی طرفانه عمل نماید.
این تحقیق به بررسی ارتباط پیش بینی سود توسط مدیریت با ارزش و ریسک شرکت می پردازد. نمونه گیری
به روش حذفی سیستماتیک انجام گرفته و برای آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نمونه
آماری این تحقیق شامل 178 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که
داده های آنها در طول سالهای 1385 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است؛ لذا حجم نمونه در
این پژوهش به 1068 رسیده است. نتایج حاصل از آزمون های رگرسیونی نشان داد که پیش بینی سود هر سهم
منتشر شده از جانب شرکت بطور بالقوه مورد توجه بازار سرمایه می باشد و فعالان این بازار، ارقام مذکور را در
مدل های تصمیم گیری برای آینده به منظور سرمایه گذاری لحاظ می نمایند.

کلیدواژه‌ها