بررسی راهبردهای ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصتهای سوداگری در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

چکیده
ماهیت مدیریت ریسک موجب چندوجهی شدن مطالعات آن میشود؛ یعنی باید با توجه به تکنیکهای
ریاضی و آمار، مدلهای پوشش ریسک و نیز فرصتهای سودآوری و ایجاد بازده، به ایجاد زمینههای مناسب
برای مدیریت بهینهی ریسک پرداخت. سوداگران میتوانند با بهینهسازی پرتفوی، ریسکهای قابل پیشبینی را به
حداقل رسانده و سپس به استقبال ریسک بروند؛ بهاین امید که از بازدهی بالاتر بهرهمند شوند. راهبردهای
معاملاتی با استفاده از قرارداد اختیارمعامله این فرصت را در اختیار آنها قرار میدهد. مقاله حاضر به بررسی
الگوی ریسک در معاملات اختیارفروش، مقایسه الگوهای ریسک خریدار و فروشندهی اختیار و الگوهای سود
حاصل از اتخاذ راهبردهای نامتقارن میپردازد. نتایج پژوهش که پس از محاسبه قیمت اختیارفروش سهام 45
شرکت بدست آمده، نحوهی مدیریت ریسک مواضع معاملاتی و دستیابی به بازده از سوی معاملهگران را باتوجه
به نوسانات بازده و تغییرات قیمت سهام و با استفاده از راهبردهای ترکیبی نامتقارن، به تفصیل بیان میدارد.

کلیدواژه‌ها