امکان سنجی استفاده ازمدل ترکیبی سهام(CANSLIM)در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

بازده سهام یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری فعالان بازارهای سرمایه است. در این مقاله ارتباط بین عوامل
بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار CANSLIM مدل
شامل درصد تغییرات سود فصلی، درصد تغییرات سود سالانه، مدیریت CANSLIM گرفته است. متغییرهای مدل
جدید، دامنه بالای قیمت جدید، میزان شناوری سهام، پیشرو بودن ، حمایت سرمایه گذاران نهادی و جهت
1389 با روش همبستگی - بازار(تغییرات شاخص کل) است. برای انجام تحقیق 70 شرکت درطی سالهای 1383
مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تحلیل از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغییره مبتنی برداده های
ترکیبی (تابلویی) و تلفیقی استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیه ها با هشت متغییر ذکر شده نشان از ارتباط معنا دار و مستقیم بین 4 متغیر یعنی مدیریت
جدید (درسطح 10 درصد) و دامنه بالای قیمت جدید ، حمایت سرمایه گذاران نهادی و جهت بازار با بازده سهام
بوده است.

کلیدواژه‌ها