تأثیر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی (رهیافت داده های ادغامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود، زیرا بانک ها به عنوان واسطه
منابع پولی درکنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. بانکداری در اقتصاد ایران از
اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانکها هستند که عهده
دار تأمین مالی بلند مدت می باشند. با توجه به نقش بانکها در اقتصاد ، کارایی بانکها نیز از اهمیت ویژه ای
برخوردار خواهد بود. حاشیه سود، یکی از معیارهای مهم در ارزیابی کارایی بانکها، است. از طرف دیگر مقررات
بانکی خود عاملی تأثیر گذار بر حاشیه سود است؛ بطوریکه هرگونه تسهیل یا تشدید مقررات، می تواند بر حاشیه
سود و بنابراین بر کارایی اثرگذار باشد. در این مقاله با توجه به اهمیت رابطه مقررات بانکی و حاشیه سود بانکی
و تأثیر آن در کارایی بانکها، با استفاده از آمار برخی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طول دوره
2010-2000 و به کارگیری روش داده های تابلویی، اثر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی بررسی شده است.
نتایج حاکی از رابطه منفی بین مقررات بانکی و حاشیه سود بانکی است.

کلیدواژه‌ها