مطالعه تأثیر نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

در این پژوهش تأثیر نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه- گذاران بررسی شده
است. هدف پژوهش حاضر، یافتن پاسخ این سوال است که آیا استفاده از تحلیل دوپونت تعدیل شده و اجزایش
توان پیش بینی سودآوری آتی و توضیح دهندگی بازده سهام شرکتها را دارد و می تواند بر رفتار سرمایه گذاران
مؤثر باشد. داده های پژوهش مربوط به نمونه ای متشکل از 5 صنعت، شامل 85 شرکت پذیرفته در بورس اوراق
بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله (از سال 1385 تا سال 1390 ) می باشد. با در نظر گرفتن شاخص بازار، از
بتای تورش دار به عنوان معیار سنجش رفتار سرمایه گذاران استفاده شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از
و روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان SPSS نرم افزار
می دهد بازده خالص دارایی های عملیاتی توانایی پیش بینی کنندگی سودآوری آینده را دارد و از میان اجزای
دوپونت آن، گردش خالص دارایی های عملیاتی بر این پیش بینی تأثیرگذار است و همچنین نسبت دوپونت
تعدیل شده و جزء سود عملیاتی آن توان توضیح دهندگی بازده سهام شرکت ها را داراست و در ادامه به این
نتیجه دست یافتیم که نسبت دوپونت تعدیل شده و دو جزء سود عملیاتی و گردش خالص دارایی های عملیاتی
بر رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان بازار تأثیر دارد ولی واکنش بازار به سود عملیاتی بیشتر از گردش
دارایی های عملیاتی می باشد.

کلیدواژه‌ها