بررسی رابطه بین ارزش جاری سهام، سود و ارزش دفتری سهام با تأکید بر نقش سرمایهگذاری در داراییهای سرمایه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
مطالعات انجام شده پیرامون رابطه ارزش جاری سهام و اطلاعات حسابداری اثر رشد سرمایهگذاریها را
نادیده گرفتهاند. در این تحقیق با استفاده ازنظریه ژانگ ( 2000 ) به عنوان مبنای نظری، اثر رشد سرمایهگذاری در
داراییهای سرمایهای را درارتباط بین ارزش سهام و متغییرهای حسابداری پیشبینی و با استفاده از مدل
رگرسیونی چندگانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1379 تا 1389 مورد
بررسی قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان داد که ( 1) رشد سرمایهگذاریها شدت رابطه ارزش جاری سهام و سود را
برای شرکتهایی که توان سودآوری بالایی دارند، افزایش میدهد (با رشد سرمایهگذاریهایی که ارزش فعلی
( خالص مثبت دارند، سازگار است) اما برای شرکتهای دارای سودآوری پایین شدت رابطه را کاهش میدهد؛ ( 2
با توجه به سود، شدت رابطه بین ارزش جاری و ارزش دفتری سهام برای شرکتهای با توان سودآوری پایین
افزایش مییابد، اما برای شرکتهای با سودآوری بالا شدت رابطه کاهش و با کاهش ارزش جاری سهام، ارزش
دفتری سهام نیز کاهش مییابد که در این بین رشد سرمایهگذاریها اثرگذار میباشد و ( 3) با توجه به سودآوری
به طور یکنواخت ارزش جاری با ارزش دفتری سهام افزایش مییابد. به عبارتی دیگر، رابطه بین این دو ،(ROE)
مثبت و رشد سرمایهگذاریها شدت این رابطه را افزایش میدهد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
اسلامی بیدگلی، غلامرضا. باجلان، سعید و 
وحید محمودی. ( 1387 ). "ارزیابی عملکرد
مدلهای ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار"،
، مجله تحقیقات مالی، دوره 10 ، شماره 26
.40 - صص 21
پورحیدری، امید. سلیمانی امیری، غلا مرضا و 
محسن صفاجو. ( 1384 ). "بررسی میزان ارتباط
سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی،
.19- شماره 42 ، صص 3
سعیدی، علی و احسان قادری. ( 1386 ). "بررسی 
مربوط بودن سود حسابداری، ارزش د فتری و
گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه گذاری در
مدلهای ارزشیابی مبتنی بر قیمت"، بررسیهای
، حسابداری و حسابرسی، دوره 14 ، شماره 50
.64- صص 47
.( نصیرزاده، فرزانه و فرهاد کریمی پور . ( 1390 
"بررسی کارایی الگوی ارزشگذاری فلتهام -
اولسن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران "، مجله دانش حسابداری،
.160- سال دوم، شماره 7، صص 141
 Biddle, G.,P. Chenand G. Zhang.
2001.“When capital follows profitability:
Nonlinear residual income dynamics”.
Review of Accounting Studies 6 (2-
3):229-265.
 Burgstaler, D., and I. Dichev. 1997.
Earnings, “adaptation. And equity value”.
The Accounting Review 73:187-215.
 Callen, J., and D. Segal. 2005. “Empirical
tests of the Feltham-Ohlson (1995) model”.
Review of Accounting Studies 10 (4): 409-
429.
 Chen, P., and G. Zhang. 2002. “How do
accounting variablesexplain stock price
movements? Theory and evidence”.
Journal of Accounting and Economics 43
(2-3):219-244.
 Collins, d., and S. P. Kothari. 1989. “An
analysis of the cross-sectional and
intertemporal determinants of earnings
response coefficients”. Journal of
Accounting and Economics 11 (2-3):143-
181.
 Collins, d., M. Pincus, and H. Xie. 1999.
“Equity valuation and negative earnings.
The role of book value of equity”. The
Accounting Review 74 (1): 29-61.
 Dechow, P., A. Hutton, and R. Sloan. 1999.
“An empirical assessment of the residual
income valuation model”. Journal of
Accounting and Economics 26 (1–3): 1–34.
بررسی رابطه بین ارزش جاری سهام، سود و ارزش دفتری سهام با تاکید بر نقش ...
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره بیستم 61
 Dixit, A., and R. Pindyck. 1994.
“Investment under Uncertainty”.Princeton,
NJ: Princeton University Press.
 Feltham, G., and J. Ohlson. 1995.
“Valuation and clean surplus accounting
for operating and financial activities”.
Contemporary Accounting Research 11 (2):
689–731.
 Hao, S., Q. Jin and Zhang, G. 2011.
“Investment Growth and the Relation
between Equity Value, Earnings, and
Equity Book Value”. The Accounting
Review 86 (2): 605-635.
 Holthausen, R., and R. Watts. 2001. “The
relevance of the value-relevance literature
for financial accounting standard setting”.
Journal of Accounting and Economics 31
(1–3): 3–75.
 Kothari, S. P. 2001. “Capital markets
research in accounting”. Journal of
Accounting and Economics 31 (1–3): 105–
231.
 Lo, K., and T. Lys. 2000. “The Ohlson
model: Contribution to valuation theory,
limitations, and empirical applications”.
Journal of Accounting, Auditing & Finance
14: 147–161.
 Miller, M., and F. Modigliani. 1961.
“Dividend policy, growth, and the
valuation of shares”. The Journal of
Business 34 (4): 411–433.
 Ohlson, J. 1995. “Earnings, book value,
and dividends in equity valuation.
Contemporary Accounting Research 11 (2):
661–687.
 Zhang, G. 2000. “Accounting information,
capital investment decisions, and equity
valuation: Theory and empirical
implications”. Journal of Accounting
Research 38: 271–295