بررسی معیارهای مختلف رشد دارایی ها در پیش بینی بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر گرفتن رویکرد تحلیل عاملی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

چکیده
در این پژوهش به بررسی رابطه ی میان رشد دارایی ها و بازده آتی سهام در بین سال های 1386 تا 1390
پرداخته شده است. به دلیل وجود معیارهای متعدد جهت اندازه گیری رشد دارایی ها، در این مقاله علاوه بر
مهم ترین معیارهای رشد دارایی، معیار جدیدی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی محاسبه و مورد استفاده قرار
گرفته است. همچنین در این تحقیق برای بررسی رابطه ی میان رشد دارایی ها و بازده آتی سهام از مدل فاما و
مکبث استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند
متغیره به روش پانل دیتا استفاده گردیده است. بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون یک رابطه منفی میان
رشد دارایی ها و بازده آتی سهام مشاهده گردید. همچنین نتایج ارائه شده نشان می دهد که مدل رشد دارایی های
لیاندرس 1 و همکاران دارای قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری نسبت به سایر معیارها می باشد. علاوه بر این شواهد
بدست آمده نشان می دهد معیار محاسبه شده از طریق رویکرد تحلیل عاملی قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری
نسبت به سایر معیارهای رشد دارایی ندارد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
احمد پور، احمد و رحمانی فیروزة، مجید. 
1386 . بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام. مجله
.19 - تحقیقات اقتصادی. شماره 79 . ص 37
. ثقفی، علی و سلیمی، محمد جواد. 1384 
متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام. مجله
علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره
.49 - 43 . ص 69
. خدادادی، ولی و کارگر پور، خاطره. 1388 
بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و
نسبت های نقدینگی با بازده سهام در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی. شماره
.60- 1. ص 75
رحمانی، علی، مسجد موسوی، میرسجاد و 
قیطاسی، روح الله. 1390 . بررسی رابطه
سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و
اندازه شرکت. فصلنامه تحقیقات حسابداری و
.104- حسابرسی. شماره 90 . ص 115
مشایخی، بیتا، فدایی نژاد، محمد اسماعیل و 
کلاته رحمانی، راحله. 1389 . مخارج سرمایه ای،
اقلام تعهدی و بازده سهام. مجله پژوهش های
.77 - حسابداری مالی. شماره 1. ص 92
 Anderson, C., and L. Garcia-Feijóo(2006)
“Empirical Evidence on Capital
Investment, Growth Options, and Security
Returns.”Journal of Finance, vol. 61, no. 1
(February):171–194.
 Chan. L K. C., J. Karceski., J. Lakonishok
and T. Sougiannis(2008) “Balance sheet
growth and the predictability of stock
returns” available at
http://uic.edu/cba/Documents/ Sougiannis -
paper.pdf
 Cooper, M., H. Gulen and M. Schill(2008)
“Asset Growth and the Cross-Section of
Stock Returns.” Journal of Finance, vol. 63,
no. 4 (August):1609–1651.
 Cooper, M., H. Gulen and M. Schill(2009)
“The Asset Growth Effect in Stock
Returns” available at:
http://ssrn.com/abstract=1335524`
 Fama, E.F and J.D. MacBeth(1973) “Risk,
Return, and Equilibrium:Empirical Tests.”
Journal of Political Economy, vol. 81, no.
3(May–June):607–636.
 Li.X, Y Becker and D Rosenfeld(2012)
“Asset Growth and Future Stock Returns:
International Evidence” Financial Analysts
Journal Volume 68 - Number 3
 Lyandres. E., L Sun and L Zhang(2008)
“The New Issues Puzzle: Testing the
Investment-Based Explanation.”Review of
Financial Studies, vol. 21, no. 6
(November):2825–2855.
 Maggina. A., and A.Tsaklanganos(2012)
“Asset Growth And Firm Performance
Evidence From Greece” The International
Journal of Business and Finance
Research,Volume 6, Number 2
 Titman, S., K. Wei and F. Xie(2004)
“Capital Investments and Stock Returns.”
Journal of Financial and Quantitative
Analysis, vol. 39, no. 4 (December):677–
700.
 Zhang. X., A. Ang., R. Hodrick and Y.
Xing(2009) “High Idiosyncratic Volatility
and Low Returns: International and Further
بیتا مشایخی، وحید افتخاری و اکبر پروایی
112 فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره نوزدهم
U.S. Evidence.” Journal of Financial
Economics, vol. 91, no. 1 (January):1–23.
 Zhang. T., S. Chen, T., Yao, T. Yu(2008) “
Asset Growth and Stock Returns: Evidence
from the Pacific-Basin Markets” available
at:
http://www.cass.city.ac.uk/__data/assets/pd
f_file/0011/76916/Yu-141-REVISED.pdf