بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
همبستگی داراییها امری مهم در مدیریت ریسک و استراتژیهای تشکیل سبد سرمایهگذاری است. سرمایه -
گذارانی که سعی در متنوع ساختن داراییهای خود در بازارهای منطقهای دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام
توجه ویژهای مینمایند. این مقاله به بررسی سرایت تلاطم بین شاخصسهام بازارهای تهران، دبی و استانبول به
عنوان سه بازار نوظهور و پیشرو در منطقه میپردازد. بازه زمانی این پژوهش از دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 و
دادههای مورداستفاده به صورت روزانه در نظر گرفته شده است. همچنین مدلهای مورد استفاده از کلاس
هستند. نتایج مقاله نشاندهنده سرایت معنادار تلاطم از بازار دبی به بازار DCC و CCC مدل های چندمتغیره گارچ
تهران بود که این سرایت به شکل معکوس مشاهده نشد. از بازار دبی به ترکیه نیز سرایت محدودی قابل مشاهده
بود.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
∗ ابونوری، اسمعیل و محمدرضا عبداللهی. "ارتباط
بازارهای سهام ایران، آمریکا، ترکیه و مالزی در
یک مدل گارچ چند متغیره"، فصلنامه بورس
- اوراق بهادار، شماره 14 ، سال 1390 ، ص 61
.79
∗ پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت به
آخرین دسترسی آبانماه ،(mimt.gov.ir)؛ نشانی
.1391
∗ جعفر عبدی، اکبر و غلامرضا کشاورز حداد.
بررسی ارتباط میان بازارهای سهام تهران و دبی،
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و
. اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تیرماه 1389
∗ رایزنی فرهنگی و توریستی سفارت ترکیه در
آخرین ،(gototurkey.ir) ؛ ایران به نشانی
. دسترسی مهرماه 1391
∗ سیدحسینی، سیدمحمد، باباخانی، مسعود و سید
بابک ابراهیمی."درآمدی بر مدلهای سرایت
تلاطم در بازار سهام" انتشارات بورس،
.102- سال 1391 ، ص 92
∗ شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران به
آخرین دسترسی آذرماه ،(shatanews.ir) ؛ نشانی
.1391
،(imf.org) ؛ ∗ صندوق بین المللی پول به نشانی
. آخرین دسترسی مهرماه 1391
∗ Baig, T. and I. Goldfajn (1999), “Financial
market contagion in the Asian crisis,” IMF,
Sta® Papers, 46, 167-195.
∗ Bauwens L., Laurent S., V. K. Rombouts
J., (2006), Multivariate GARCH Models: a
survey, Journal of Applied Econometrics,
No.29, pp.79-109.
∗ Bollerslev T, Engle RF, Wooldridge JM.
(1988). A capital asset pricing model with
time varying covariances, Journal of
Political Economy, Vol.96, No.1, pp.116–
131.
∗ Bussiere, M. and C. Mulder, (1999),
“External vulnerability in emerging market
economies: how high liquidity can o®set
weak fundamentals and the e®ects of
contagion,” IMF, Working Paper,
WP/99/88.
∗ Engle, R. (2002), Dynamic conditional
correlation: A simple class of multivariate
generalized autoregressive conditional
heteroscedasticity models, Journal of
Business and Economic Statistics, 20, 339-
350.
∗ Engle R, Kroner FK. (1995). Multivariate
simultaneous generalized ARCH.
Econometric Theory 11: 122–150.
∗ Engle Robert F. and Sheppard Kevin. 2001.
"Theorical and Emprical Properties of
Dynamic Conditional Correlation
Multivariate GARCH". National Bureau
of Economic Research.
∗ Forbes, K. and R. Rigobon (2000), “No
contagion, only interdependence,”
Massachusetts Institute of Technology,
Sloan School of Management, Working
Paper.
بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره نوزدهم 97
∗ Gerlach, S. and F. Smets, (1995),
“Contagious speculative attacks,” European
Journal of Political Economy, 11, 45-63.
∗ Grant McQueen, Michael Pinegar and
Steven Thorley, “Delayed Reaction to
Good News and the Cross-Autocorrelation
of Portfolio Returns “The Journal of
Finance, Vol. 51, No. 3, Papers and
Proceedings of the Fifty-Sixth Annual
Meeting of the American Finance
Association, San Francisco, California,
January 5-7, 1996 (Jul., 1996), pp. 889-
919.
∗ Glick, R. And A. Rose, (1999), “Contagion
and trade: why are currency crises
regional?” Journal of International Money
and Finance, 18, 603-617.
∗ Goldstein, M. (1998), “The Asian financial
crisis: causes, cures and systemic
implications, Institute for International
Economics,” Policy Analysis in
International Economics, 55.
∗ Karunanayake, I., Valadkhani, A. (2009),
Modeling Australian stock market
volatility: A multivariate GARCH
approach, University of Wollongong,
Economics working paper series.
∗ Kodres, L. E., & Pritsker, M. (2002). A
rational expectations model of financial
contagion. Journal of Finance, Vol.57,
Issue.2, pp. 768-799.
∗ Kodres, L. and M. Pritsker, (1998), “A
rational expectations model of financial
contagion, Board of Governors of the
Federal Reserve System,” Finance and
Economics Discussion Paper, 48.
∗ Li, H. (2007), International linkages of the
Chinese stock exchanges: a multivariate
GARCH analysis, Applied financial
economics, Vol.17, pp.285-297.
∗ McAleer, M., S. Hoti and F. Chan (2009),
Structure and asymptotic theory for
multivariate asymmetric conditional
volatility, Econometric Reviews, 28, 422-
440.
∗ Masson, P. (2000), “Multiple equilibria,
contagion and emerging markets crises,”
Financial Crises in Emerging Markets,
Cambridge University Press.
∗ Tse Y.K. and Tsui Albert K.C. (1998), "A
Multivariate GARCH Model with Time-
Varying Correlations". Department of
Economics National University of
Singapore