تحلیلی بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر شاخص مالکیت بانک ها)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
حاکمیت شرکتی مکانیسم مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است.بعد از وقوع بحران مالی اخیر، ناظران
بانکی و بانکهای مرکزی بحث کردند که حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است نقش مهمی در افزایش ریسک
پذیری نهاد مالی و در نتیجه گسترش بحران مالی داشته باشد.به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه
،برقراری حاکمیت شرکتی در بانکها مهمتر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد. به دلیل اینکه
بخش بانکی در این دسته از کشورها نقش بیشتری نسبت به سایر نهادهای مالی در اقتصاد دارا است. وجود
حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک باعث کاهش اطمینان در توانایی بانک برای مدیریت داراییها و بدهی هایش
می شود. بنابراین بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر عملکرد سیستم بانکی دارای اهمیت است.
در این پژوهش تأثیر ساختار مالکیت بانکها به عنوان معیار سنجش حاکمیت شرکتی بر شاخصهای ثبات
بانکی برخی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. ساختار مالکیت بانکها به عنوان متغیر مستقل از جنبه
مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی و مالکیت خارجی بررسی شده است.نمونه مورد بررسی 40 کشور منتخب از
2011 می باشد.برای آزمون فرضیه از روش اثرات تصادفی داده های - کشورهای در حال توسعه در دوره 2000
تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی بیانگر آن است که مالکیت دولتی بانکها اثر بزرگتری بر افزایش
مطالبات معوق نسبت به مالکیت خصوصی و خارجی دارد. اما مالکیت خارجی نسبت به سایر انواع مالکیتها از
نظر نسبتهای سودآوری بانک بهتر عمل می نماید.

کلیدواژه‌ها


1) Lee, Shiying,(2005)," Financial Market
Development: Does financial liberalization
induce regulatory governance
reform?",Duke University, Durham, North
Carolina.
2) Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny,
(1997), “A Survey of Corporate
Governance,” The Journal of Finance,
Volume 52 (June), pp. 737–83.
3) Allen, Franklin,&Xia Gu and Oskar
Kowalewski, (2011),"Corporate
governance and intra-group transactions in
European bank holding companies during
the crisis",World Economy Research
Institute Warsaw School of Economics
(SGH).
4) W AI-Chung Lo and Michael C.M.NG,
(2009),"Banking reform and corporate
Governance",The Chinese Economy,
Vol.42, no.5, September- octobr
2009,pp.21-39.
5) Eatwell, John & Lance Taylor (Polity
Press: 2000) Global Finance At Risk THE
case for international regulation",
6) Macey, Jonathan & Maureen O’ Hara
‘Corporate Governance of Banks’ Federal
Reserve Bank of New York Economic
Policy Review 123-141 (April, 2003)
7) Berger , Allen N. et al (2005), "corporate
governance and bank performance: A joint
analysis of the static, selection, and
dynamic effects of domestic, foreign, and
state ownership",Journal of Banking &
Finance 29 (2005) 2179-2221.
8) Andres, Pablo de & Eleuterio
Vallelado(2008),"Corporate governance in
banking: The role of the board of
directors", Journal of Banking & Finance
32(2008) 2570-2580.
9) Crespi, Rafel,.et al (2004)," Governance
mechanisms in Spanish banks. Does
ownership matter?", Journal of Banking &
Finance 28 (2004) 2311-2330.
10) Wen , Wen , (2010), " ownership structure
and bank performance in China: Does
Ownership concentration Matter?",
Unoversity of Barcelona, Department of
Business Administration.
11) Htay, Sheila Nu Nu,(2012), “ Better Boards
Towards Higher Profotability”, World
Review of Business Research, Vol.2.
No.2.March 2012,Pp.149-163.
12) Peni, Emilia, Stanley D. Smith and Sami
Vahamaa, (2012), "Bank corporate
governance and Real Estate Lending
During The Financial Crisis", University of
Vaasa, Department of Accounting and
Finance.
13) Kim, Peong Kwee and Devinaga
Rasiah,(2010),"Relationship between
Corporate Governance and Bank
Performance in Malaysia during the pre
and post asian financial crisis", European
Journal of Economics, Finance and
Administrative Sciences, ISSN 1450-2275
Issue 21 (2010).
14) Al Manaseer, Mousa F,. Riyad Mohamad
Al – Hindawi and Mohamad Abdulrahim
Al – Dahiyat , (2012), "The impact of
corporate governance on the performance
of Jordanian Banks", European Journal of
Scientific Research, ISSN 1450 – 216X
Vol.67 No.3(2012), PP. 349 – 359.
15) Ermina, Papanikolaou and Patsi Maria,
(2010), "Corporate governance and bank
performance", International Hellenic
University.
16) Jensen, Michael C,. William H. Meckling
,"Theory of the firm: Managerial behavior,
agency costs and ownership
structure",Journal of Financial Economics,
October, 1976, V.3.4, pp.305-360