بررسی ارتباط بحران مالی در بازارهای سرمایه عمده جهان با شاخص های سهام بورس اوراق بهادار تهران، قبل، طی و پس از بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
آثار اولیه بحران مالی جهانی آمریکا از نیمه دوم سال 2008 بر بازارهای سرمایه جهانی سایه افکنده است 3. در
ابتدای مارس 2009 نیز آثار بطئی خروج از وضعیت بحران در بازارهای سرمایه مشاهده گردیده است. این مقاطع
زمانی، بازه زمانی مشترک ورود و خروج بحران در بازارهای سرمایه بین المللی به ویژه در شش کشور آمریکا،
انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا و ژاپن بوده است. در این مقاله ارتباط بین بحران مالی در بازارهای سرمایه 4 به
2007 و ارتباط آن با شاخص های سهام در بورس اوراق - عنوان یکی از پیامدهای بحران مالی سال های 2008
بهادار تهران برای دوره زمانی جولای 2007 (تیرماه 1386 ) تا مارس 2010 (فروردین 1389 ) مورد بررسی قرار
گرفته است.
داده های سری زمانی به صورت ماهانه جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد بررسی
قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که برخی از شاخص های سهام در بازار سرمایه ایران با شاخص بحران
مالی جهانی در بازارهای سرمایه رابطه معنی داری برقرار کرده اند. این یافته ها ادعای عدم وجود ارتباط بین بازار
سرمایه کشورهای برخوردار از بازار سرمایه توسعه یافته و بورس اوراق بهادار تهران را مورد نقد و چالش قرار
می دهد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
تهرانی رضا، اصل فنی محسن، پاییز و زمستان 
1386 ، "رابطه وجه نقد حاصل ازعملیات وسود
تعهدی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، دوره
9، شماره 24 ، صفحه 21 تا 32
شفیعی سعیده، صبوری دیلمی محمد حسین، 
بهمن و اسفند 1388 ، "بررسی میزان اثرپذیری
متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران مالی
جهانی"، بررسی های بازرگانی، شماره 39
 Adamu, Abdul, (March 9, 2010). "Global
Financial Crisis and Nigerian Stock Market
Volatility", Conference on 'Managing the
Challenges of Global Financial Crisis in
Developing Economies', Nasarawa State
University, Keffi, Nigeria. Available at
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1572014
 Al-Rjoub, Samer A. M., (August 25, 2009).
"Business Cycles, Financial Crises, and
Stock Volatility in Jordan Stock
Exchange", Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1461819
 Angabini, Amir and Wasiuzzaman, Shaista,
(August 16, 2010). "Impact of the Global
Financial Crisis on the Volatility of the
Malaysian Stock Market", Available at
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1659548
 Bazdresch. S & Werner. A, (2001),
"Contagion of International Financial
Crises: The Case of Mexico, in
International Financial Contagion", Ed. S.
Claessens and K. Forbes, Kluwer
Academic publishers, Boston.
 Chan-Lau. J, Mathieson. D & Yao. J,
(2004), "Extreme Contagion in Equity
Markets", IMF Staff PP 51, 386-408.
 Collins. D & Gavron. S, (2004), "Channels
of Financial Market Contagion", Applied
Economics, 36:21, pp 2461-2469.
 Didier, Tatiana & Love, Inessa & Peria,
Maria Soledad Martinez, (2010). "What
explains stock markets vulnerability to the
2007-2008 crisis ?", Policy Research
Working Paper, Series 5224, The World
Bank.
 Edwards, Sebastian, (2000), "contagion",
working paper.
 Fischer, Stanley (1999), ‘Reforming the
International Financial System’, Economic
Journal, PP 109, 557–76.
 Gelos. R & Sahay. R, (2001), "Financial
Market Spillovers in Transition
Economies", Economies of Transition, pp
9, 53-86.
 Hunter, Kaufman & Krueger, (1999), "The
Asian Financial Crisis: Origins,
Implications, and solutions. Dordrecht:
Kluwer Academic.
 Malliaris. A, and Urrutia. J, (1992), "The
International Crash of October 1987:
Causality Tests, journal of Financial and
Quantitative Analyses, pp 27, 353-364.
 Masih. M, and Masih. R, (1997), Dynamic
linkages and the propagation mechanism
driving major international stock markets.
An analysis of the pre and post- crash
eras", Quarterly Review of Economics and
Finance, 37:4, pp 859-885