بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مطالعات انجام شده طی سی سال گذشته توسط پژوهشگران بر روی ارتباط بین بازدهی و سود سهام، حاکی
از این نکته است که سود 1و اطلاعات مرتبط باسود، بر بازدهی 2سهام تاثیرگذار است.
بسیاری از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط بازدهی را به عنوان متغیر وابسته با سود
به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعاتی که بر روی ارتباط بین بازدهی با سود شرکت ها
انجام شده است ضریب مشخصی را در بررسی رگرسیون سود غیرمنتظره سالانه به عنوان متغیر مستقل و بازدهی
غیرعادی 3به عنوان متغیر وابسته معرفی می کنند.
در این پژوهش ضمن بررسی و اندازهگیری اثرات سود اعلامی شرکتهای پربازده و کم بازده در بورس اوراق
بهادار تهران در سالهای 1385 و 1389 بر بازدهی آنها و بررسی مقایسهای آنها خواهیم دید که واکنش بازار در
مقابل اخبار خوب(تعدیل مثبت سود اعلامی) و بد(تعدیل منفی سود اعلامی) واکنشی بیش از انتظار نیست و از
طرف دیگر حساسیت بازار به اخبار خوب و بد واکنشی احساسی نیست. نتایج این پژوهش وجود تفاوت در
ضریب واکنش به سود در شرکتهای پربازده و کم بازده را مورد تاکید قرارداده و البته رابطهای معنادار بین اخبار
خوب و بد و واکنش بازار را تائید نمیکند، تنها رابطه معنادار مربوط به اخبار بد در شرکتهای کم بازده میباشد؛
بدین معنا که بازار در مقابل اخبار بد (تعدیلهای منفی ) مربوط به شرکتهای کم بازده واکنشی بیش از انتظار را
نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
1) هیبتی، فرشاد و نیکومرام، هاشم و موسوی،
سیدرضا، ( 1390 )، تئوری مالی، انتشارات
پژوهشکده اموراقتصادی، تهران.
بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره هجدهم 123
( 2) نیکومرام ، هاشم و سعیدی ، علی، ( 1387
اندازهگیری عکسالعمل رفتاری سرمایه گذاران
در بازار سهام، جستارهای اقتصادی.
3) خلیلی شورینی سیاوش، ( 1385 )، روشهای
تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات یادواره
کتاب، تهران، 1385
Cheng Fan-fah&AnnuarNasir, " The (4
Effect of Financial Risks on the Earning
Response in Australia Bank Stocks",
Journal of Money , Investment and
Banking , 2008 , Issue 6 , pp.17-27
Yeo Hwan Kim & Roger J.Willett&Jee In (5
Jang , Default Risk as a Factor affecting
the Earning Response Coefficient,
ssrn.com, September 2006
Dennis J. Chambers &Robert N. Freeman (6
& Adam S.Koch, "The Effect of Risk on
Price Responses to Unexpected Earning"
July 2004
XiaoyanChenng& Aaron Crabtree & (7
David B. Smith , "The Effects of
Backdating on Earning Response
Coefficients" , ssrn.com, December 14,
2007
Taylor-Powell, E., “Sampling” Program (8
Development and Evaluation, University
of Wisconsin Extension. G3658-3, 1998