طراحی مدلی برای قیمت گذاری بلوک های کنترلی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

چکیده
این تحقیق به موضوع عوامل موثر بر صرف کنترل و قیمت گذاری بلوک های کنترلی سهام می پردازد و 64
16 درصد معامله شده / بلوک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اندازه حداقل 67
بین سال های 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. اکثراین بلوک ها با قیمت بیشتری نسبت به قیمت
بازار سهام معامله شده اند. در این تحقیق ابتدا با استفاده از پیشینه تحقیق و نظرسنجی از خبرگان مالی و
سرمایه گذاری عوامل موثر بر قیمت گذاری و پرداخت صرف کنترل از سوی خریداران بلو ک های کنترلی سهام
شناسایی و سپس با استفاده از رگرسیون چند متغیره عوامل معنادار تعیین و بعد از آن قیمت بلوک های سهام با
استفاده از این عوامل تخمین و با قیمت های واقعی بلوک های سهام مقایسه شده است. نتایج تحقیق حاکی از این
است که اندازه بلوک، اندازه شرکت، اهرم مالی، سودآوری و عملکرد قبلی شرکت، سهامدار قبلی بودن خریدار و
مهلت پرداخت حصه نقدی در قیمت گذاری بلوک های کنترلی سهام و تعیین صرف کنترل معنادار هستند.

کلیدواژه‌ها


) تقی پور، نازنین، 1389 ، بررسی صرف قیمتی
سهام و تاثیر آن بر بازدهی خریداران عمده
سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه
شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
2) عارفی، اصغر، 1385 ، بررسی عملکرد تصاحب
شرکت ها در ایران ، پایان نامه دکترای مدیریت،
دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده مدیریت و
حسابداری.
3) Barclay, M., Holderness ,C., 1989. Private
benefits from control of public
corporations, Journal of Financial
Economics 25, 371-395. 4) Demestez, H., Lehn, K., 1985, The
Structure of Corporate Ownership: Causes
and Consequences, Journal of Political
Economy 93, 1155-1177
5) Gregoric, A. , Vespro, C., 2003. Block
Trades and Benefit of Control in Slovania,
ECGI-Finance working paper No. 29, 1-
37
6) Harris , M., and Raviv, A.,1988
.Corporate Governance: Voting Rights and
Majority Rules, Journal of Financial
Economics, Vol. 20, 203.235.
7) Jensen, M, (1986) .Agency Costs of Free
Cash Flow, Corporate Finance, and
Takeovers .American Economics Review,
76, 323-329.
8) Jensen, M ., Meckling W., 1976. Theory
of the Firm: Managerial Behavior, Agency
Costs, and Ownership Structure. Journal
of Financial Economics 3, no. 4 (October):
305-60. 9) Massari ,M., Monge,V., Zanetti, L., 2006.
Control Premium in Legally-Constrained
markets for corporate control: the Italian
Case (1993-2003) , Journal of
Management and Governance 10,77-110. 10) Shleifer, A., Vishny, R., 1986. Large
Shareholders and Corporate Control.
Journal of Political Economy 94, no.
3:461-88. 11) Stulz, R,. 1988. Managerial Control of
Voting Rights: Financing Policies and the
Market for Corporate Control. Journal of
Financial Economics 20: 25-54.
12) Trojanowski, G. 2008. Equity Block
Transfers in Transition Economies:
Evidence from Poland, Economic systems32, 99 217-238