بررسی سودمندی راهبرد سرمایه گذاری معکوس برای کسب بازده و تحلیل حساسیت شاخص های مالی با استفاده از آزمون توکی در بورس اوراق بهادر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
در ادبیات بازارهای سرمایه و مالیه رفتاری، با توجه به واکنش های متفاوت سرمایه گذاران و به منظور
افزایش بازده حاصل از سرمایه و کسب بازده مازاد بر بازده مورد انتظار، راهبردهای سرمایه گذاری مختلفی
معرفی و توصیه شده است، یکی از این راهبردها، راهبرد سرمایه گذاری معکوس می باشد، این راهبرد بر اساس
فرضیۀ واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران می باشد. با این وجود اطلاع از نحوه کاربرد راهبرد سرمایه گذاری
معکوس می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب سهام مناسب جهت رسیدن به حداکثر بازدهی کمک کند. این
تحقیق به بررسی کسب بازده با استفاده از راهبرد سرمایه گذاری معکوس و تحلیل حساسیت شاخص های مالی
در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور اجرای تحقیق، ابتدا دوره زمانی تحقیق به 16 دوره تشکیل و
نگهداری تقسیم شده و در دوره تشکیل بر اساس 11 متغیر تحقیق(فروش، سودعملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی،
بازده سهام، نسبت فروش به دارایی ها، نسبت سودعملیاتی به سرمایه گذاری، نسبت جریان نقد عملیاتی به
سرمایه گذاری، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و نسبت سودخالص به فروش) شرکت
ها به دو پرتفوی برنده و بازنده تقسیم می شوند و سپس در دوره نگهداری، بازده پرتفوی های برنده و بازنده
محاسبه و مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که با استفاده از راهبرد سرمایه
گذاری معکوس می توان در بورس اوراق بهادار تهران بازده کسب کرد و همچنین سرمایه گذاران در هر دوره
تشکیل و نگهداری مختلف به متغیرهای خاصی واکنش بیش از اندازه نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


.( 1) اسکات، ویلیام، ترجمه: علی پارسائیان.( 1388
تئوری حسابداری مالی، تهران، چاپ دوم،
انتشارات ترمه.
2) تریسی، برایان. ( 1386 ). روانشناسی فروش
(بهادر صادقی). انتشارات سایه گستر.
3) تقوی،مهدی.( 1389 ). مدیریت مالی 1(چاپ
چهاردهم). انتشارات دانشگاه پیام نور.
.( 4) جهانخانی، علی و سجادی، اصغر.( 1374
کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در
تصمیمات مالی، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره
. 5 و 6، ص 68 تا 86
.( 5) حقیقت، حمید و ایرانشاهی، علی اکبر. ( 1389
بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به جنبه
های سرمایه گذاری اقلام تعهدی، بررسی های
حسابداری و حسابرسی، شماره 61 ، ص 3 تا
.22
.( 6) خواجوی، شکراله و قاسمی، میثم. ( 1384
فرضیه بازار کارا و مالی رفتاری، فصلنامه
. تحقیقات مالی، شماره 20 ، ص 49 تا 69
بررسی سودمندی راهبرد سرمایه گذاری برای کسب بازده و تحلیل حساسیت شاخص های مالی با استفاده از آزمون ...
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره هجدهم 67
7) دموری، داریوش، زارع احمدآبادی، حبیب و
فلاح زاده ابرقوئی، احمد.( 1388 ). بررسی تاثیر
ثبات در معیارهای مالی گذشته شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر
عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به
این معیارها، مجله پژوهش های حسابداری
. مالی، شماره اول و دوم، ص 104 تا 114
8) دموری، داریوش و عبده تبریزی، حسین.
1382 ). شناسایی عوامل موثر بر بازده بلند )
مدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران، دوفصلنامه تحقیقات مالی، شماره
. 15 ، ص 20 تا 35
9) رهنمای رودپشتی، فریدون و نیکو مرام، هاشم
و شاهوردیانی، شادی.( 1385 ). مدیریت مالی
راهبردی(ارزش آفرینی)، چاپ اول، انتشارات
کساکاوش.
10 ) ستایش، محمدحسین و کاظم نژاد، مصطفی.
1388 ). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد )
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران، مجله پیشرفت های حسابداری
. دانشگاه شیراز، شماره 1، ص 69 تا 94
11 ) سعیدی، علی و باقری، سعید.( 1389 ). راهبرد
سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار
. تهران، تحقیقات مالی، شماره 30 ، ص 75 تا 94
12 ) شمس احمدی، منصور.( 1385 ). علل نوسان
، شدید بازدهی. روزنامه سرمایه، شماره 356
. ص 9
13 ) طالبی، علیرضا. ( 1385 ). بررسی تاثیر عوامل
موثر بر بیش واکنشی قیمتی سهامداران عادی در
بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای
1374-1384 ، پایان نامه کارشناسی ارشد
مدیریت مالی، دانشگاه تهران.
14 ) قالیباف اصل، حسن و نادری، معصومه.
1385 ). بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه )
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به
اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و
رونق، تحقیقات مالی، شمارة 21 ، ص 97 تا
.112
15 ) قالیباف اصل، حسن و نادری، معصومه.
1386 ). بررسی واکنش بیش از اندازه )
سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران،
فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 21 ، ص 97 تا
.112
16 ) مهرانی، ساسان و نونهال نهر، علی اکبر.
1387 ). ارزیابی واکنش بیش از کمتر از حد )
مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس اوراق
بهادار تهران ، بررسی های حسابداری و
. حسابرسی، شماره 54 ، ص 117 تا 136
.( 17 ) مهرانی، ساسان و نونهال نهر، علی اکبر.( 1386
بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی
معکوس در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی
های حسابداری و حسابرسی، شماره 50 ، ص
. 25 تا 46
18 ) نیک بخت، محمدرضا و مرادی، مهدی.
1384 ). ارزیابی واکنش بیش از اندازه )
سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران،
فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 9، ص 1 تا
.29
19 ) هندریکسن، الدون اس و ون بردا، مایکل اف،
ترجمه: علی پارسائیان. ( 1385 ). تئوری
حسابداری، تهران، چاپ دوم، انتشارات ترمه،
جلد دوم.
20 ) هیبتی، فرشاد و زندیه، وحید.( 1390 ). بیش
واکنش سرمایه گذاران بازار سهام ایران به اخبار
محمود معین الدین، شهناز نایب زاده، رسول زارع مهرجردی و علی فاضل یزدی
68 فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره هجدهم
بحران مالی جهانی، مجله دانش مالی تحلیل
. اوراق بهادار، شماره نهم، ص 75 تا 100
21) Ahmad, zand and S.Hussain.(2001)."
Kuala iumpur stock exchange long run
overreaction and the Chinese new year
effect", journal of business finance and
accounting, vol.28, pp. 63-105.
22) Ali, Norli , Nassir, Annuar Md, Hassan,
Taufiq and Abidin, Sazali zainal.(2009).
"does bursa malaysia overreaction?",
journal of finance and economics,
No.34/2009, pp.175-193.
23) Alwathainani, Abdulaziz m.(2006). "Do
investors overreact patterns of past
financial performance measures?",
working Paper, virginia commonwealth
University.
24) Dissanaike, G.(1997). "Do stock market
investors overreact?" Journal of Business
Finance and Accounting, vol 24(1), pp.
27-49.
25) Dreman, D.N. 7 M.A. Berry.(1995). "
Overreation underreaction and the low- ple
effect". Financial Analysts Journal, July-
August. P21-30.
26) Foster, Kevin R and Kharazi,Ali.(2007).
"Contrarian and Momentum Return on
Iran’s Tehran Stock Exchange", Journal
of International Financial Markets,
Institutions & money, Vol. 17, pp.1-150.
27) Fung, A. K.(1999). "Overreaction in the
Hong Kong Stock Market"، jornal of
Global Financial Journal, vol 10(2), pp.
223-230.
28) Garrison, Ray H & Noreen, Erric W &
Brewer, Peter C.(2008). Managerial
Accounting. Published by MCGRAWHILL/
IRWIN. Library of Congress
Cataloging-in-Publication Data.
29) Jegadeesh, Narasimhan and Titman,
Sheridan.(1993). "Returns to buying
winners and selling losers: implications for
stock market efficiency", journal of
finance, vol 48(1), pp.65-91.
30) kadoya, susuma, Kuroko, Takashi and
Namatame, Takashi.(2008). "contrarian
investment strategy with data envelopment
analysis concept", jornal of operational
research, vol.189, pp.120-131.
31) kenourgios, dimitris and pavlidis,
nikolaos.(2005). "Individual Analysts’
Earnings Forecasts:Evidence for
Overreaction in the UK Stock Market",
jornal of International Business and
Economics Research Journal, Vol. 3, No.
9, pp.95-106.
32) Kryzonowski, Lawrence and Zhang,
Hao.(1992). "The contrarian investment
strategy does not work in Canadian
markets", Journal of Financial and
Quantitative Analysis, vol. 27, pp. 383-
395.
33) Lakonishok, Josef, Shleifer, Andrei and
Vishny, Robert W.(1994). "Contrarian
Investment, Extrapolation and Risk",
Journal of Finance, Vol. 49, pp.1541-
1578.
34) Moradi, Mehdi, Salehi, Mahdi and
Hasanzadehnamaghi, Afshin.(2011)."An
evaluation of investors overreaction to past
financial function criteria: IrNIAN
EVIDENCE", journal of Business
Management, vol.5(15), pp.6103-6109.
35) Nicoletti, n.(2004). On The Profitability
Of 12 Fundamental Analysis Strategies On
The NASDAQ 100. http://www.ssrn.com.
36) Soares, J. V. and A. P. serra.(2005).
"Overreaction and Underreaction:
Evidence for Portuguese Stock Market",
working Paper, university of Porto.
37) Tripathi, vanita and aggarwal,
shalini.(2009)." overreaction effect in
Indian stock market",jornal of business
and accounting , vol 1-2, pp.93-114.
38) Wu, Yuliang, Li, Youwei and Hamill,
Philip.(2011). "do low-priced stocks drive
long-term contrarian performance on the
on the london stock exchange?".
39) Zarowin, Paul.(1990)."Size, Seasonality
and Stock Market Overreaction", the
Journal of Finance and Quantitative
Analysis, Vol. 44,pp.113-125