طبقه بندی شرکت ها با شاخصKZ و ارتباط تغییرات این شاخص با بازده آتی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

ساختار مطلوب سرمایه و ترکیب بهینه بدهی و حقوق صاحبان سهام مستلزم انتخاب بهترین روش تامین مالی
و انتخاب بهترین زمان مناسب برای تامین مالی است. شرکت ها برای تامین مالی از ثبات لازم برخوردارنمی باشند
و به دلایل مختلف اقتصادی دارای محدودیت های منابع مالی هست ند. بنابر این ضرورت دارد که با توجه به
محدودیت های مذکور، رفتار تامین مالی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این تحقیق، طبقه بندی شرکت ها ی نمونه
آماری بر حسب میزان محدودیت مالی آنها و بررسی رابطه آن با بازده آتی سهام است. معیار مورد استفاده برای
می باشد. KZ سنجش سطح محدودیت مالی شرکت ها، شاخص
نمونه آماری تحقیق، شامل 109 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که
داده های آنها در طول سالهای 1384 تا 1388 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاکی
از ارتباط معنادار بازده آتی سهام با سطح محدودیت مالی شرکت های نمونه آماری می باشد. بر اساس نتایج، بازده
آتی سهام شرکتهایی که سطح محدودیت مالی پایین تری داشتند؛ بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


1) باقرزاده، سعید، ( 1382 )، "تبیین الگوی ساختار
سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات مالی،
.31- شماره 16 ، صص 27
2) بختیاری، پرویز، ( 1379 )، مدیریت مالی،
انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول
. 1379 ، ص 11
3) تهرانی، رضا و محمد حسن رمضانی
فوکلایی، 1388 ، "بررسی روایی خط مشی
بورس اوراق بهادار تهران در زمینه افزایش
سرمایه نقدی شرکت های پذیرفته شده در
بورس"، بررسی های حسابداری و حسابرسی،
. شماره 24 و 25 ، ص 113
4) جهانخانی و کنعانی، ( 1384 ) تعیین رابطه بین
و بازده آتی Q مخارج سرمایه ای با ضریب
سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان
بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات
حسابداری. رساله دوره دکتری. دانشگاه تربیت
مدرس.
5) عباسی، ابراهیم، ( 1380 )، "بررسی تأثیر افزایش
سرمایه برنسبت سودآوری شرکت ها"، مجله
اقتصاد و مدیریت. شماره 49 و 48 ، بهار و
.36- تابستان 1380 ، صص 38
6) عبدالرحیمیان، محمد حسین، ( 1382 ) تأثیر
افزایش سرمایه بر قیمت سهام و ریسک
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده
معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق.
7) کاردان، بهزاد، ( 1375 )، " افزایش سرمایه و تأثیر
آن بر نرخ هزینه سرمایه ونرخ بازده شرکت های
پذیرفته شده در بورس "، پایان نامه کارشناسی
. ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، ص 66
8) Asquit.P.&D.W.Mullins,(1986),"Equity
Issues An Offering Dilution" ,Journal Of
Financial Economics,NO.15,PP.61-89.
Public Utilities
9) Barry Bosworth, (1975), "The Stock
Market and the economy", Brooking
papers on Economic Activity 2: 257-290
10) Baker, Malcom, Jeremy Stein, and Jeffrey
Wurgler,( 2002), "When does the market
matter?Stock prices and the investment of
equity-dependent firms," NBER working
paper
11) Blanchard, Olivier, chanyong Rhee, and
Lawrence summers,( 1993), "The stock
market,profit, and investment," quarterly
Journal of Economics 108,115-136.
12) Fischer, Stanley, and Robert C.Merton,
(1984), "Macro economics and finance:
the role of thestock market," carnegie –
Rochester conference series on Public
Policy 21,57-108
13) H. Merton Miller, Spring (1989), "The
Modigliani / miller propositions after
Thirty years" Journal of Applied corporate
finance
14) Healy M.P. &K.G.Palepo,(1990),"Earning
And Risk Changes Surrounding Primary
Stock Offer",Journal Of Accounting
Research ,PP.25-48
15) Kaplan steven N. and Luigi zingales,(
1997), "Do investment-cash flow
sensitivities provide useful measure of
financing constraints". Quarterly journal of
Economic 112, 169-215.
16) Masulis.R,(1983),"The Imapct Of Capital
Stracture Change On Firm Value: Some
Estimates",The Journal Of Finance,
Volume38,Issue1,
PP:107-126.
17) Miller , Merton H, Spring( 1989), "The
Modigliani / miller propositions after
Thirty years"Journal of Applied corporate
finance
18) Morck, Randall, Robert Vishny, and
Andrei shleifer,(1990), "The stock market
andInvestment: is the market a side
show?", Brookings papers on Economic
Activivty 2: 157-215.
19) Stanley, and Robert C.Merton,( 1984),
"Macro economics and finance: the role of
thestock market," carnegie – Rochesterconference series on Public Policy 21,57-
108