تاثیر توسعه مالی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

این پژوهش برآن است تا نشان دهد توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پیش شرط مهم
برای اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشداقتصادی می باشد. به این منظور اثر بازارهای مالی در
تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در این منطقه برای 15 کشور (اردن، الجزایر، امارات
متحده عربی، ایران، بحرین، تونس، عمان، مراکش، مصر، یمن، ترکیه، لیبی، قطر، مالت و عربستان سعودی) در
فاصله سال های 2001 تا 2010 به وسیله مدل های داده های تابلویی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته
ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر (GMM)
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از کانال توسعه ی بازارهای مالی مثبت و معنادار می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


فهرست منایع

1)      داوودی، پرویز و شاهمرادی، اکبر، (1383)، "بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران و 46 کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، شماره20، صفحات 81-113.

2)      جلایی، سید عبدالمجید، مینا صباغ‏پور،(1388)، "بررسی اثر سرمایه‏گذرای مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران از مسیر بازارهای مالی"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 9، صفحات 171-188.

3)      مهدوی، رحمان و روح ا... مهدوی،(1390)، "تأثیرگذاری سرمایه‏گذاری مستقیم‏خارجی و توسعه‏بازارمالی بر رشداقتصادی ایران"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 14، صفحات 129-147.

4)      مهدوی، روح‏ا...، جهانگرد، اسفندیار و محمود ختایی،(1389)،"تأثیر بازارهای مالی در تأثیرگذاری سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی بر رشداقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده‏های تابلویی"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 2، صفحات 21-40.

5)      Ahmed, E., and Malik, A. (2009) "Financial Sector Development and Economic Growth: An Empirical Analysis of Developing Countries", Journal of Economic Cooperation and Development, No. 30, pp. 17-40.

6)      Alfro, L., Chanda, A., Kalemli-ozcan, S. (2004), "FDI and economic growth: The role of local financial markets", Journal of international Economics, No. 64, pp. 89-112.

7)      Arellano, M., and Bond, S. R. (1991), "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations," Review of Economic Studies, 58, 277–297.

8)      Atiken, B.J.,Harrison, A.E. (1999)"Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment , Evidence from Venezuela", American Economic Review, Vol.89, NO 3, PP.605-618.

9)      Blomstron, M., and Persson, H. (1983), " Foreign Investment and Spillover Efficiency in Under Developed Economy: Evidence from the Mexician Manufacturing industry ", World Development, Vol .11, pp. 493-501.

10)   Hermes, N., and R, Lensink, (2003), "Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth", Journal of Development Studies, Vol.140, pp.142-163.

11)   Im KS, Pesaran MH, Shin Y. (2003), "Testing for Unit Roots inHeterogeneous Panels", Journal of Econometrics, 115:53-74.

12)   Levine, R. and et.al.(2000), "Financial Intermediation and Growth Causality and Causes", Journal of Monetary Economics, No. 46(1), pp.31-77.

13)   Ljungwall, C (2007)"Financial Sector Development,FDI and EconomicGrowth in China", Journal of international Business Review, No.17, pp.452-465.

14)   World Bank Group (2012), World Development Indicator.