آزمون بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس درتشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده


سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با بکار گیری استراتژی معکوس سعی در حداکثر کردن بازده سرمایه
گذاری می باشند .این استراتژی بیان می دارد، سهامی که در گذشته عملکرد ضعیفی داشته (سهام بازنده) را
خریداری کرده و سهامی که در گذشته عملکردی موفق داشته (سهام برنده) به فروش برسانیم ، به این دلیل که
بازار سهام و سرمایه گذاران به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد اندازه نشان میدهند، بنابراین سهام برنده
تمایل به ارزش گذاری بیش از واقع و بالعکس سهام بازنده تمایل به ارزش گذاری کمتر از واقع داشته اند ، که
با گذشت زمان بازار به اشتباه خود پی برده و قیمت های سهام برگشت بازده را تجربه خواهند کرد، لذا می توان با
خرید سهام بازنده و فروش سهام برنده در دوره های آتی به بازده غیرعادی دست یافت . نتایج این تحقیق نشان
داد که سرمایه گذران با بکارگیری این استراتژی به بازده مازاد دست نخواهند یافت.

کلیدواژه‌ها


مدیریت » ،( 1) راعی، رضا و احمد تلنگی ( 1383
تهران، انتشارات ،« سرمایه گذاری پیشرفته
سمت، چاپ اول.
2) عبده تبریزی، حسین و داریوش دموری
شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلند » ،(1382)
مدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق
تحقیقات مالی، شماره 15 ، صص ،« بهادار تهران
.23-50
چگونگی » ،( 3) گل ارضی، غلامحسین ( 1379
انعکاس مصوبات مجامع عمومی در فرآیند
مجله بورس، شماره ،« محاسبه بازده سهام عادی
.(53) 24
،( 4) نیکبخت، محمدرضا و مهدی مرادی ( 1384
ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی »
بررسی های ،« در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداری و حسابرسی، شماره 40 ، صص
.97-122
5) Ahmad, Z.and S. Hussain (2001), "Kuala
Lumpur Stock Exchange long run
overreaction and the Chinese new year
effect", Journal of Business finance &
Accounting, 28, PP.63-105.
6) Antoniou, A., Galariotis, E.C., Spyrou,
S.I., 2005. Contrarian profits and the
overreaction hypothesis: the case of the
Athens stock exchange. European
Financial Management 11, 71–98.
7) Brouwer, I., Van Der Put, J., Veld, C.,
1997. Contrarian investment strategies in a
European context. Journal of Business
Finance and Accounting 24, 1353–1366.
8) Da Costa, N. (1994), "Orerreaction in the
Brazilian stock market", Journal of
Banking & Finance, 18, PP.633-642.
آزمون بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره هفده ام 119
9) De Bondt, W. F. and Thaler, R. H. (1985),
"Does the stock market overreact?",
Journal of Finance, 40, PP. 793-808.
10) De Bondt, W. F. and Thaler, R. H. (1987),
"Further evidence on investor overreaction
and stock market seasonality", Journal of
Finance, 42, PP.557-581.
11) Dissanaike, G. (1997), "Do stock market
investor overreact?", Journal of Business
Finance & Accounting, 24, PP.27-47.
12) Edwards, W. (1968), "Conservatism in
human information processing", Formal
representation of human judgement, edited
by kleinmutz, B., John wiley and sons,
New York, 17-52.
13) Forner, C., Marhuenda, J., 2003.
Contrarian and momentum strategies in
the Spanish stock market. European
Financial Management 9, 67–88.
14) Fuller, R. (2000), "Behavioral finance and
the sourse of Alpha", Fuller & Thaler
Asset management.
15) Gunaratne, P.S.M. & Y. Yonesawa (1997),
"Return reversals in the Tokyo Stock
Exchange: A test of stock market
overreaction", Japan & world Economy, 9,
PP.363-384.
16) Hendriksen, E. S. & Michael F. Van breda
(1992), "Accounting Theory", Richard
Irwin.
17) Hirshleifer, D. (2001), "Investor
psychology and Asset pricing", Journal of
Finance, 56, PP. 1533-1597.
18) Kryzonowski, L. and H. Zhang (1992),
"The contrarian investment strategy does
not work in Canadian markets", Journal of
Financial and Quantitative Analysis, 27,
PP.383-395.
19) Lakonishok, J., A. Shleifer and R. Vishny
(1994), "Contrarian investment,
extrapolation, and risk", Journal of
Finance, 49, PP.1541-1578.
20) Lin, A.Y. and Swanson, P.E. (2010),
"Contrarian strategies and investor
overreaction under price limits", Journal of
Economics and Finance, Vol. 34 No., pp.
430-454.
21) Mun, J.C., Vasconcellos, G.M., Kish, R.,
1999. Tests of the contrarian investment
strategy evidence from the French and
German stock markets. International
Review of Financial-Analysis 8, 215–234.
22) Novak, J., Hamberg, M., 2005. Contrarian
investment, accounting conservatism and
transitory earnings. Working Paper.
Uppsala University.
23) Ramiah, V., Cheng, K.Y., Orriols, J.,
Naughton, T. and Hallahan, T. (2011),
"Contrarian investment strategies work
better for dually-traded stocks: Evidence
from Hong Kong", Pacific-Basin Finance
Journal, Vol. 19 No., pp. 140–156.
24) Soares, J. V. & A. P. Serra (2005),
"Overreaction and Underreaction:
Evidence for the Portuguence stock
market", working paper, university of
porto.
25) Tversky, A. and D. Kahneman (1974),
"Judgement under uncertainty: Heuristic
and biases", Science, 185, PP.1124-1131