اثر تمایلی زیان گریزی سرمایه گذاران بر اساس حجم معاملاتIPO در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در بحث های مالیه رفتاری، ویژگی های رفتاری که بر تصمیم گیری های افراد موثرند، مورد بررسی قرار
نامیده می شوند که از مهم ترین آنها، زیان گریزی است. در نتیجه « تورش های رفتاری » می گیرند. این ویژگی ها
شناسایی و پی بردن به این تورش رفتاری و در نهایت ارائه راهکارهای کاربردی برای کاهش اثر زیان گریزی
وپیامدهای ناشی از آن و افزایش قابلیت نقدشوندگی که متأثر از میزان حجم معاملات و در نهایت افزایش کارایی
بازاراست، موجب شد، پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران را ضروری برمی شمریم. در این پژوهش
در بورس اوراق بهادار تهران مورد IPO وجود اثر تمایلی زیان گریزی سرمایه گذاران بر اساس حجم معاملات
1382 - بررسی قرار گرفته است. این الگو با استفاده از اطلاعات سهام اوراق بهادارتهران در طی سال های 1388
اجرا گردید. در این پژوهش قیمت عرضه عمومی اولیه بعنوان قیمت مرجع مورد استفاده قرار گرفت. آزمون
و در مرحله دوم از مدل پنل (OLS) فرضیه ها شامل دو مرحله است. مرحله اول از حداقل مربع های معمولی
حجم معاملات مورد انتظار را محاسبه کرده و به OLS دیتا استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از آزمون
تأیید صحت این نتایج که قیمت سهام با بازده اولیه مثبت، در صورتی که کمتر از قیمت عرضه اولیه باشد، موجب
افزایش حجم معاملات می شود، همچنین قیمت سهام با بازده اولیه منفی، در صورتی که بیشتر از قیمت عرضه
اولیه باشد، موجب افزایش حجم معاملات می شود و وجود حدود قیمتی جدید سهام بعد از چهار هفته بعد از
موجب افزایش حجم معاملات می شود، می توان رسید. تأیید این مطالب دال بر وجود تورش رفتاری اثر IPO
تمایلی زیان گریزی در بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
1) احمد پور، الف. ( 1386 ). رفتار گرایی در علوم
.2-4 ، اقتصادی و مالی، بورس اقتصادی، 69
2) امامی، ع.( 1388 ). بررسی اثر تمایلی و عملکرد
جریانات نقدی شرکتهای سرمایه گذاری بورس
اوراق بهادار تهران
3) بدری، الف. ( 1388 ). دانش مالی رفتاری و
. مدیریت دارایی، انتشارات کیهان، 1،29 و 15
4) گجراتی، د. ( 1385 ). مبانی اقتصاد سنجی،
ترجمه ابریشمی، ح. جلد دوم، دانشگاه
. تهران، 466
5) Abdellaoui, M. Bleichrodt. H. &
L’Haridon, O. (2008). "A tractable
methodto measure utility and loss aversion
under prospect theory", 36, 245-266.
6) Blavatskyy, P.R. (2011). "Loss aversion,
Econ Theory", 46, 127-148. 7) Brooks, p. & Zank, H. (2005)." Loss
Averse Behavior, The Journal of Risk and
Uncertainty", 31, 301-325.
8) Frino, A., Johnstone, D. & Zheng Hui ,H.
(2004)." The propensity for local traders in
futures markets to ride losses: Evidence of
irrational or rational behavior?", Journal of
Banking & Finance, 28,
9) Grinblatt, G. & Han, B. (2005). "Prospect
theory,mental accounting, and momentum,
Journal of Financial Economics", 78, 312.
10) Heisler, J. (1994). "Loss aversion in
futures markets: An empirical test. The
Review of Futures Markets",13, 263–291.
11) Kliger, D. & Kudryavtsev, A. (2008).
"Reference point formation by market
investors", Journal of Banking & Finance,
32, 1782–1794.
12) Kustia, M. (2004). "Market-wide impact
of the disposition effect: evidence from
IPO trading volume", Journal of Financial
Markets, 7, 207-235.
13) Metin,S.& Ryuichi, k. (2003).
"Heterogeneity in: Commuter departure
time decision a prospect
theoreticapproach", chapter 17, 371. 14) Oehler, A., Klaus, K., Lager, V &
Oberlander, M . (2003). "Coexistence of
disposition investors and momentum
traders in stock markets :experimental
evidence", Int. Fin. Markets, Inst. and
Money , 13, 503-524.
15) Shefrin, H., Statman, M. (1985). "The
disposition to sell winners too early and
ride losers too long, Journal of Finance",
40, 777–790
16) Weber, M., Camerer, C.F. (1998). 􀀀"The
disposition effect in securities trading:an
experimental analysis", Journal of
Economic Behavior and Organization , 33,
167–184