تاثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

روند پرشتاب دگرگونیهای صورت گرفته در حوزهی فنآوری اطلاعاتوارتباطات به ویژه اینترنت،کلیهابعاد-
جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزهی حسابداری منجر به معرفی یک رشته
گزارشگری » نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است.این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را
گویند.با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تاثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده « مالی تحت وب
کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهشگر سعی در بررسی اثرات این گزارشگری بر قیمت سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 و 1389 را دارد
برای دو نمونه وابسته (زوجی یا جفتی) استفاده شده است و به منظور t جهت آزمون فرضیه اول از آزمون
برای دو نمونه مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد با فرض عدم t آزمون فرضیه دوم از آزمون
وجود سایر عوامل موثر،میانگین قیمت سهام بعد از گزارشگری مالی اینترنتی شرکتها نسبت به قبل از آن تفاوت
معناداری دارد ولی میانگین قیمت سهام شرکتهایی که از گزارشگری مالی اینترنتی استفاده میکنند نسبت به
شرکتهایی که از گزارشگری مالی اینترنتی استفاده نمیکنند دارای تفاوت معناداری نیست.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
1) عربمازاریزدی، محمد، آرینپور، آرش،
1388 )، گزارشگری مالی اینترنتی، مجله )
محسابدار، شماره 199
2) عربمازار یزدی، محمد، جابری نسب، بهروز،
1388 )، انقلاب گزارشگری مالی دردهه اخیر، )
. مجله حسابدار،شماره 206
3) میرمجریان، حمید، شهشهانی، سیدمحمدحسن،
1389 )، کارآیی تصمیم گیری در گزارشگری )
مالی در محیط شبکه گسترده جهانی، مجله
حسابدار، شماره 35
4) Boritz J.E,No W.G, (2004), Assurance
Reporting for XML-Base information on
service XARL, Canadian Accounting
perspective, Vol 3.
5) Financial accounting standard Board,
(2000), steering committee report series,
Business reporting research project,
Electronic Distribution of business
information.
6) H Zakon, Robert, (2010) Significant dates
in the history of the internet, Hobbes
internet timeline.
7) Lai,Syou-Ching;Lin,Cecilia,Li,Hung-
Chih,Wu, Frederick H, (2002) An
empirical study of the impact of internet
financial reporting on stock price,
SSRN,VOL 10
زهرا پورزمانی و فاطمه سنایی
74 فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره هفده ام
8) Richard J; Smith,B, (2004), Introduction to
XBRL, SSRN,abstract=1007570 -8-
www.XBRL.ORG