کیفیت گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرمتعارف سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

این پژوهش تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان بازده غیر متعارف سهام را در شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی ده ساله (از سال 1380 الی 1389 ) مورد بررسی قرار می دهد.
در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخص کیفیت سود بر اساس مدل فرانسیس
2005 )، و برای محاسبه نوسان بازده غیر متعارف سهام نیز از مدل سه عاملی فاما و فرنچ ( 1993 ) استفاده شده )
است. تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی انجام
گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان بازده غیر متعارف سهام تأثیری
معکوس دارد. همچنین نتایج پژوهش دلالت بر وجود تأثیر مستقیم متغیرهای بازده سالانه سهام، اهرم مالی،
جریان نقدی عملیاتی سال آینده، بر نوسان بازده غیر متعارف سهام و نیز تأثیر معکوس اندازه شرکت بر نوسان
بازده غیر متعارف سهام، دارد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

1)      بادآور نهندی، یونس. (1388). تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران. پایان نامه دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2)      سجادی، سید حسین و محمدی، کامران. (1389). مفهوم کیفیت سود و روش­های ارزیابی آن. www.jit.blogfa.com.

3)      فخاری، حسین و طاهری، عصمت الصادات. (1389). بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، سال 4، شماره 6، صص 159-172.

4)      قائمی، محمد حسین و لیوانی، علی جمال و ده بزرگی سجاد. (1387). کیفیت سود و بازده سهام شرکت ها. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15 شماره 52 صص 81-77

5)      Chen, C., Huang, A.G., Jha, R., 2010. Idiosyncratic return volatility, economic activity, and managerial discretion. Working Paper, University of Waterloo.

6)      Dechow, P., Dichev, I., 2002. The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77 (Suppl.): pp 35–59.

7)      Fama, E., French, K., 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 33: pp 3–56.

8)      Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., Schipper, K., 2005. The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics 39: pp 295–327.

9)      Kalimipalli,M., Nayak, S.,2012. Idiosyncratic volatility vs. liquidity? Evidence from the US corporate bond market. Journal of Financial Intermediation, 21, pp 217-242.

10)   Kothari, S.P., 2000. The role of financial reporting in reducing financial risks in the market. In: Rosengren, Eric, Jordan, John (Eds.), Building an Infrastructure for Financial Stability. Federal Reserve Bank of Boston: pp 89–102.

11)   Luo, T. 2007. Essays on the determinants and effects of financial reporting quality. A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. University of Wisconsin-Madison.

12)   Mouselli,S., Jaafar,A., Hussainey,K. 2012. Accruals quality vis-à-vis disclosure quality: Substitutes or complements? The British Accounting Review: 44, pp 36-46

13)   Pastor, L., Veronesi, P., 2003. Stock valuation and learning about profitability. Journal of Finance 58: pp 1749–1789.

14)   Rajgopal, S., M. Venkatachalam, 2011. Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Jaournal of Accounting and Economics 51: pp 1–20.

15)   Verriest, A., 2009. What Determines Change in Financial Reporting Quality? Job Market Paper.

16)   Wei, S.X., Zhang, C., 2006. Why did individual stocks become more volatile? Journal of Business 79: pp 259–292.

17)   Xu, Y., Malkiel, B.G., 2003. Investigating the behavior of idiosyncratic volatility. Journal of Business 76: pp 613–644.

18)   Zhang, C. 2010. A Re-examination of the Causes of Time-Varying Stock Return Volatilities. Journal of Financial and Quantitative Analysis 45: pp 663–684