تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه ناخالص بدهی و هزینه سهام عادی تعدیل شده شرکت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص ریسک اطلاعات و هزینه
سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از
الگوی "مک نیکولز" با رویکرد مبتنی بر خطای برآورد، استفاده شده است. در حالی که در تحقیقات قبلی بین
اجزاء هزینه سرمایه تمایزی قائل نشده، در این تحقیق نشان داده شده است که هزینه سرمایه به دو جزء تقسیم
می شود: 1. هزینه ناخالص بدهی، 2. هزینه سهام عادی تعدیل شده که برای محاسبه آن وجود حداقل 4 شرکت
عضو در هر صنعت الزامی گردید. فرضیات تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 80 شرکت طی یک دوره
5 ساله از سال 1384 لغایت 1388 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و چینش داده های مقطعی، مورد
آزمون قرار گرفت. کیفیت اقلام تعهدی به اجزای ذاتی و اختیاری تفکیک شدند تا نتایج هر دو جزء بر هزینه
سرمایه شرکت ها بررسی گردد. نتایج نشان داده است که، بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه ارتباط
معناداری وجود دارد. به بیان دیگر؛ هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت پایین اقلام تعهدی در مقایسه با شرکت
های با کیفیت بالای اقلام تعهدی، بیشتر است. همچنین، بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه ارتباط
معناداری وجود دارد ولی نمی توان گفت که تاثیر جزء ذاتی کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه بیشتر از جزء
اختیاری آن است.

کلیدواژه‌ها


.( 1) رسائیان امیر و وحید حسینی ( 1387
.« کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران
، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 53
.67 - صص. 82
تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه ناخالص بدهی و هزینه سهام عادی تعدیل شده شرکت ها
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره هفده ام 43
تاثیر » .( 2) رحمانی علی و فرهاد فلاح نژاد ( 1389
کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام
مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال .« عادی
- دوم، شماره سوم، شماره پیاپی ( 5)، صص. 30
.17
کیفیت » .( 3) نیکو مرام هاشم و پیمان امینی ( 1390
مجله دانش مالی تحلیل .« سود و هزینه سرمایه
.183 - اوراق بهادار ، شماره دهم ، صص. 215
4) Ashbaugh, Hollis, Daniel W.Collins &
Ryan LaFond, (2004), ‘Corporate
Governance and the Cost of Equity
Capital’, www.ssrn.ir
5) Ball, R., & Brown, P. (1968). ‘An
empirical evaluation of accounting income
numbers’. Journal of Accounting Research,
6, 159–178.
6) Biddle, G.; G, Seow, and A, Siegel, (1995),
‘Relative versus incremental information
content’, Contemporary Accounting
Research 12, pp.1–23.
7) Chan, K., Chan, L., Jegadeesh, N.,
Lakonishok, J., (2001). ‘Accruals quality
and stock returns: the evidence from
accruals’. National Taiwan University and
University of Illinois Working Paper.
8) Cohen, D. (2008). ‘Does information risk
really matter? An analysis of the
determinants and economic consequences
of financial reporting quality’. Asia–Pacific
Journal of Accounting and Economics. 15–
2– : 69–90.
9) Dechow, P., (1994). ‘Accounting earnings
and cash flows as measures of firm
performance: the role of accounting
accruals’. Journal of Accounting and
Economics 18, 3–42.
10) Dechow, P., Dichev, I., (2002). ‘The
quality of accruals and earnings: the role
of accrual estimation errors’. The
Accounting Review 77 (
Supplement ), 35–59.
11) Easley, D., O,Hara, M., (2004).
‘Information and the cost of capital’.
Journal of Finance ( August ).
12) Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.,
Schipper, K., (2003). ‘Cost of capital and
earning attributes’, Duke university of
wisconsin, Working Paper.
13) Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.,
Schipper, K., (2004). ‘Costs of equity and
earnings attributes’. The Accounting
Review 79, 967–1010.
14) Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.,
Schipper, K., (2005). ‘The market pricing
of accruals quality’. The Journal of
Accounting and Economics 39, 295–327.
15) Francis, J., D.J.Nanda and P.Olsson ,
(2008), ‘Voluntary disclosure, earnings
quality and cost of capital’, Journal of
Accounting Research 46, 53–99.
16) Gray, P., Koh, P., Tong, Y., (2009).
‘Accruals Quality, Information Risk and
Cost of Capital’. Journal of Busines
Finance and Accounting 36 (1) & (2), 51–
72.
17) Healy, P.M, & Palepu, K.G. (1993). ‘The
effect of firms, financial disclosure policies
on stock prices’. Accounting Horizon, 7 ,
1–11.
18) Lambert, R.A., C. Leuz and R. Verrecchia
, (2007). ‘Information Asymmetry,
Information Precision, and the Cost of
Capital’, Working Paper ( University of
Pennsylvania and University of Chicago ).
19) Leuz, C., Verrecchia, R., (2004). ‘Firms,
capital allocation choices, information
quality, and the cost of capital’. University
of Pennsylvania Working Paper.
20) McNichols, M. (2002). ‘Discussion of The
Quality of Accruals and Earnings: The
Role of Accruals Estimation Errors’, The
Accounting Review, Vol. 77 ( Supplement
), PP. 61–9.
21) O,Hara, M., (2003). ‘Presidential address:
Liquidity and price discovery’. Journal of
Finance 58, 1335–1354.
22) Sloan, R., (1996). ‘Do stock prices fully
reflect information in accruals and cash
flows about future earnings?’, The
Accounting Review 71, 289–315.
23) Xie, H., (2001). ‘The mispricing of
abnormal accruals’. The Accounting
Review Vol. 76, PP. 357–373.
24) Watts, R., & Zimmerman, J. (1986).
‘Positive accounting theory’. Englewood
Cliffs, NJ; Prentice–Hall