تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

چکیده
دیدگاه سنتی بازده سهام اعتقاد دارد که تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است. ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده های سری زمانی، بخصوص برای سهام هایی که از ارزیابی ذهنی بالاتری برخوردارند و محدودیت زیادی در آربیتراژ دارند بازی می کند.
در این تحقیق تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران، بر بازده سهام پرتفوی های مرتب شده بر اساس اندازه، قیمت، نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت مالکیت نهادی در قلمرو زمانی 1380 لغایت 1388 مورد بررسی قرار گرفت. بازده ماهانه هر پرتفوی بر اساس بازده ماهانه هر شرکت و با استفاده از رویکرد وزن برابر محاسبه شد و در آخر با اجرای روش رگرسیون چند متغیره به صورت سری زمانی بر روی مدل، ضرایب مربوطه تخمین زده شد. بدین منظور مدل چهار عاملی پرتفوی بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و گرایشهای احساسی سرمایه گذاران در تبیین بازده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار گرایش های احساسی سرمایه گذاران با بازده سهام شرکتهای دارای کمترین اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت مالکیت نهادی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
1) باقر زاده، سعید ، 1384 ، "عوامل موثر بر بازده
سهام در بورس اوراق بهادار تهران"،تحقیقات
.25 - مالی، شماره 19 ، صص 64
2) تلنگی، احمد، 1383 ، "تقابل نظریه نوین مالی
، و مالی رفتاری"، تحقیقات مالی، شماره 17
. 3- صص 25
، 3) سلطان پناه، هیرش و رضا حسنی، 1386
"ارتباط بین بازده پرتفوی باریسک سیستماتیک
و اهرم مالی در صنایع پذیرفته شده بورس
اوراق بهادارتهران"،مجله دانشکده علوم اداری
و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 1، صص
.92-108
، 4) شهر آبادی، ابوالفضل و راحله یوسفی ، 1386
"مقدمه ای بر مالیه رفتاری"،فصلنامه بورس
.24- اوراق بهادار، شماره 69 ، صص 33
، 5) مجتهدزاده، ویدا و مریم طارمی، 1385
"آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس
اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده
، سهام"،فصلنامه پیام مدیریت، شماره 17 و 18
.109 - صص 132
، 6) مهرانی، ساسان و علی اکبر نونهال نهر ، 1386
"بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی
معکوس در بورس اوراق بهادار تهران"،
بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره
.25 - 50 ، صص 46
7) راعی، رضا و سعید شیرزادی، 1387 ، "مالیه
رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی،
.77- تحقیقات مالی، شماره 18 ، صص 106
8) Baker, Malcolm. & Wurgler, Jeffrey,
(2006)"Investor Sentiment and the Cross-
Section of Stock Returns"Journal of
Finance, vol 61, pp 1645–1680.
تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره هفده ام 13
9) Bertin, W, Michayluk,D., Pratther, L.,
(2008) "Liquidity Issues Surrounding
Neglected Firms" Management and
Financial Innovation, vol 5.
10) Chen,Hailiang. De, Prabuddha. Yu, Hu.
and Hwang, Byoung-Hyoun,(2011)
"Sentiment Revealed In Social Media and
its Effect on the Stock Market", Available
at www.ssrn.com
11) Fama, Eugene & French,
Kenneth,(1993)"Common Risk Factors in
the Returns on Stocks and Bonds" Journal
of Financial Economics, vol 33, pp 3-56. 12) Hengelbrock, Jordis, Theissen, Erik &
Westheide,Christian, (2009) "Market
Response to Investor Sentiment" Available
at www.ssrn.com
13) Jones, Anne Leah & Bandopadhyaya,
Arindam ,(2005)" Measuring Investor
Sentiment in Equity Markets"Financial
Services Forum Publications, Working
Paper 1007,paper 6.
14) Kim, Taehyuk& Ha. Aejin, (2010)
"Investor Sentiment and Market
Anomalies" 23rd Australasian Finance and
Banking Conference 2010 Paper,
Available at www.ssrn.com.
15) Kumar, Alok & Lee, Charles, (2006),"
Retail Investor Sentiment and Return
Comovements" Journal of Finance, vol 61,
issue 5, pp 2451-2486.
16) Ling, D., Naranjo,A. Scheik B., (2010),
"Investor Sentiment and Asset Pricing in
Public and Private Markets" Available at
www.ssrn.com
17) Li, Feng, (2006) "Do Stock Market
Investors Understand the Risk Sentiment
of Corporate Annual Reports?"Available
at www.ssrn.com
18) Mei-Chen Lin, (2010)" The Effects of
Investor Sentiment on Returns and
Idiosyncratic Risk in the Japanese Stock
Market": International Research Journal of
Finance and Economics, vol 60, pp 29-43. 19) Wu,Yanran. Han, Liyan. Tao, Ke. &
Zhang, Zhongyuan, (2010) "Investor
Sentiment and the Day-of-the-Week Effect
of Cross-Sectional Return" Available at
www.ssrn.com