نقش ابعاد تصمیم‌گیری و ریسک پذیری بر عملکرد مدیران مالی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش نقش ابعاد تصمیم­گیری و ریسک­پذیری بر عملکرد مدیران مالی مورد پژوهش قرار گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مالی بانک حکمت ایرانیان شهر تهران در سال 1397 بود. نمونه پژوهش شامل 70 مدیر مالی بود که به روش نمونه­گیری در دسترس از میان مدیران شعب مختلف بانک حکمت ایرانیان شهر تهران انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده‌ها از پرسشنامه­های عملکرد مدیران، سبک­های تصمیم­گیری و مقیاس سنجش ریسک­پذیری، استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد. تحلیل داده­ها نشان داد که بین سبک­های تصمیم­گیری و عملکرد مدیران رابطه معنی­داری وجود دارد. همچنین بین ریسک­پذیری و عملکرد مدیران نیز رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نیز نشان داد که سبک­های تصمیم­گیری و ریسک­پذیری به صورت معنی­داری عملکرد مدیران را پیش­بینی می­کنند. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه ارتقای عملکرد مدیران در بر دارد.

کلیدواژه‌ها


*      افتخاری چوبر، یاسر. (1394) بررسی رابطه بین اهمال­کاری سازمانی با سبک­های تصمیم­گیری (مطالعه موردی:کارکنان بانک­های شهر آستارا). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل.

*      ایروانی محمدآبادی، علیرضا. (1395). پذیرش ریسک در تصمیمات مالی با توجه به عوامل روان شناختی: نقش میانجی گر زیان گریزی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم مالی.

*      حدادیان، علیرضا؛ صادقی،  فرشته؛ سالار باباخانی، ناهید. (1397). بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک های دولتی. نشریه علمی-پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، 10(19)، 306-276.

*      رستمی، علی؛ نیک­نیا، نرگس. (1392). تأثیر متنوع­سازی پرتفوی بر ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، 6، 88-83.

*      طاهری باوندپور، سیروس. (1395). مطالعه رابطه میزان ریسک پذیری با آمادگی برای تغییر در بین مسئولان بانک­های استان کرمانشاه. کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول، 14 و 15 مهر 1395. تهران.

*      فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ قالیباف اصل، حسن؛ سرابی نوبخت، سمیرا. (1389). بررسی اثر تجربه بر ریسک­پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده­وار مدیران شرکت­های سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(12)، 42-25.

*      قالیباف اصل، حسن؛ گورداداش مهربانی، نازیلا؛ دهقان نیری، لیلا. (1394). بررسی رابطه میان ریسک­گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق­های مشترک سرمایه­گذاری). راهبرد مدیریت مالی، 3(10)، 23-1.

*      مقیمی، زهرا؛ حاجیلو، وحید. (1395). بررسی رابطه بین میزان ریسک پذیر بودن در عملکرد کارکنان استانداری استان آذربایجان غربی. سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.

*      مقیمی، سید محمد؛ رمضان، مجید. (1390). پژوهشنامه مدیریت. تهران: انتشارات راه دان.

*      منصورفر، غلامرضا؛ غیور، فرزاد؛ راستی آذر، یوسف. (1392). بررسى رابطه بین ریسک­پذیرى و عملکرد بانک­ها مطالعه موردى: شعب بانک ملّى استان آذربایجان غربى. مجله فرایند مدیریت توسعه، 26(2)،160-141.

*      ناظمی، فاطمه؛ صفاری ­نیا، مجید. (1394). بررسی ارتباط سبک­های تصمیم­گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(4)، 117-89.

*      نصر احمدرضا، فهیمه حسینی، محمدحسین علامت‌ساز، محمدرضا نیلی (1384). تهیه، اعتبارسنجی و تدوین فرایند اجرای پرسشنامه های ارزیابی عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها: گامی در بهبود کیفیت. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیران کیفیت، تهران، مجموعه همایش‌های بین‌المللی اجلاس.

*      یاراحمدی، محسن. (1391). بررسی رابطه بین سبک تصمیم­گیری مدیران و شدت کارآفرینی شرکتی. اولین همایش ملی کارآفرینی، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، آبانماه 1391.

*      Abubakara, A.M., Elrehailb, H., Alatailatc, M.A., Elc¸ A. (2017). Knowledge management, decision-making styleand organizational performance. Journal of Innovation & Knowledge, 54, 1-15.

*      Andreou, P.C., Ehrlich, D., Louca, C. (2013). Managerial abilityand firm performance: Evidencefrome the global financial crisis. Working Paper, University of Technology, Department of Commerce, Finance and Shipping: Cyprus.

*      Andreou, P.C., Karasamani, I., Louca, C., Ehrlich, D. (2017). The impact of managerial ability on crisis-period corporate investment. Journal of Business Research, 79, 107-122.

*      Antunes, R., Gonzalez, V. (2015). A Production Model for Construction: A Theoretical Framework. Buildings, 5(1), 209-228.

*      Arif, S., & Ilyas, M. (2013). Quality of work-life model for teachers of private universities in Pakistan. Quality Assurance in Education, 21(3), 282-298.

*      Arnetz, B. B., Arble, E., Backman, L., Lynch, A., & Lublin, A. (2013). Assess-ment of a prevention program for work-related stress among urban police  officers. International archives of occupational and environmental health,  86(1), 79-88.

*      Benchimol, J. (2012). Risk aversion in the Euro area. Retrieved from htpp://gdresymposium. eu/papers/Benchimoljonathan. pp:1-3.

*      Dohmen, T., Falk, A., Huffman, D., Sunde, V. (2009). Are Risk Aversion And Impatienee Related to Cognitive Ability. Cesifo Working. PP: 1238-1240.

*      Fleming, A.R., Fairweather, J.S., & Leahy, M.J. (2013). Quality of life as a  potential rehabilitation service outcome: the relationship between employ -ment, quality of life, and other life areas. Rehabilitation Counseling Bul -letin, 0034355213485992.

*      Florio, C., Leoni, G. (2017).  Enterprise risk management and firm performance: The Italian case. The British Accounting Review, 49, 56-74.

*      Hallahan, T.A., Faff, R.W., & McKenzie, M.D. (2004). An empirical investigation of personnel financial risk tolerance. Financial Services Review, 13, 57-58.

*      Hanna, S., and Gutter, M.A. (1998). theory based measure of risk tolerance. Proc. Academy of Financial Services (AFS) conference, 1-10.

*      Hibbert, A.M., Lawrence, E., & Prakash, A. (2013). Does knowledge of finance mitigate the gender difference in financial risk-aversion? journal homepage,  4-6.

*      Kahrilas, P.J., Howden, C.W., Wernersson, B., Denison, H., Nuevo, J., &  Gisbert, J.P. (2013). Impact of persistent, frequent regurgitation on quality  of life in heartburn responders treated with acid suppression: a multinational  primary care study. Alimentary pharmacology & therapeutics, 37(10), 1005-1010

*      Kehoe, R. R., & Wright, P. M. (2013). The impact of high-performance hu-man resource practices on employees’ attitudes and behaviors. Journal of  Management, 39(2), 366-391.

*      Kerzner, H. (2003). Project Management Case Study. John Wiley.

*      March, J. G., & Shapira, Z. (1987). Managerial perspectives and risk and risk taking. Management Science, 33(11), 1404-1418.

*      Mayer - Foulkes, D. (2013). A Cross - country Causal Panorama of Human  Development and Sustainability. Review of Development Economics, 17(2), 235-251.

*      Michailidis, E., and Banks, AP. (2016) The relationship between burnout and risk-taking in workplace decision-making and decision-making style Work and Stress. Surrey Research Insight Open Access, 30(3), 278-292.

*      Mintzberg, H. (1978). Patterns in strategy formation. Management science, 24(9), 934-948.

*      Pamela, Ch. (1996). Decisions, Decisions. Journal of  Management in Medicine, 10(6), 43. 

*      Pittig, A., Alpers, G.W., Andrea, N.N. & Craske, M.G. (2014). Avoidant decisionmaking in social anxiety disorder: A laboratory task linked to in vivo anxiety and treatment outcome. Behaviour Research and Therapy, 73, 96-103.

*      Puukka, J., Charles, D., Mora, J. G., & Nazare, H. (2013). Higher education in regional and city development: Basque Country, Spain.

*      Robbins. S.P. (2009). Organizational behavior. Muhammad ali s translation parsayyan and Arbs. Tehran: cultural ResearchBureau.

*      Saiful. (2017). Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks. Asian Journal of Finance & Accounting, 9(1), 35-53.

*      Scott, S.G., & Bruce, R.A. (1995). Decision-making style: Thedevelopment and assessment of a new measure. Educationaland Psychological Measurement, 55(5), 818–831.

*      Silvestro, R. (2014). Performance topology mapping: understanding the driv -ers of performance. International Journal of Production Economics, 156, 269-282.

*      Singh, R., & Greenhous, J. H., (2004). The Relation Between Career Decision–Making Strategies and Person–Job Fit: A Study of Job Changers. Journal of Vocational Behavior, 64, 202. Available online at www.sciencedirect.com.

*      Slater, S.F., Mohr, J.J., & Sengupta, S. (2014). Radical product innovation  capability: Literature review, synthesis, and illustrative research propositions. Journal of Product Innovation Management, 31(3), 552-566.

*      Spicer, D.P., & Sadler–Smith, E. (2005). An examination of the general decision making style. Journal or Managerial Psychology, 20(2),  137-238.

*      Stiles, P., Trevor, J., Farndale, E., Morris, S. S., Paauwe, J., Stahl, G. K., &  Wright, P. (2015). Changing routine: Reframing performance management  within a multinational. Journal of Management Studies, 52(1), 63-88.

*      Stoddart, K., Bugge, C., Shepherd, A., & Farquharson, B. (2014). The new  clinical leadership role of senior charge nurses: a mixed methods study of  their views and experience. Journal of Nursing Management, 22(1), 49-59.

*      Thunholm, P. (2004). Decision–Making Style: habit, style or both? Journal of Personality and  ndividual Differences, 932-933.

*      Weinz, H., & Koontz, H. (1993). Management: A Global Perspective. New York: International Edition, Tenth Edition, 222.

*      Wong, W.P., Tseng, M.L., & Tan, K.H. (2014). A business process manage-ment capabilities perspective on organisation performance. Total Quality  Management & Business Excellence, 25(5-6), 602-617.

*      Ylijoki, O. H. (2013). Boundary-work between work and life in the high-speed university. Studies in Higher Education, 38(2), 242-255.