برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارز دیجیتال و بهینه سازی آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران.

2 استادیار ،گروه مهندسی صنایع ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت مالی واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

4 دانشیار، گروه حسابداری واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران.

چکیده

ارز دیجیتال یک صورت پیچیده از پول الکترونیک است. فرایند انتقال وجه در این سیستم کاملا مستقیم بوده ودر مقایسه با روش سنتی از هزینه و زمان کمتری برای انجام تراکنش ها به نقاط مختلف دنیا برخوردار است . ارزهای دیجیتال از سیستمی به نام بلاک چین استفاده می کنند،  هر شخصی که با بلاک چین آشنا شود و مزایای‌ آن‌را درک کند، جای خالی آن را در کشور ما را حس می کند. مزایایی‌ مانند عدم امکان دستکاری اطلاعات، هوشمندسازی و غیرمتمرکزسازی فرایند‌ها،به همراه شفافیت بالا از جمله مسائلی است که افراد را به آینده این فن اوری خوش‌بین می کند.در این پژوهش تعدادی از ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معامله و نقدینگی جهت ایجاد پرتفوی انتخاب شده و با استفاده از روش در معرض خطر، ریسک و بازدهی پرتفوی محاسبه شده است و نهایتا پرتفوی بهینه جهت سرمایه گذاری  ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


*      اصغر پور، حسین و رضا زاده ،علی (1394) ، تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر،نظریه های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره 4 ،صص 38-77

*      راعی، رضا و سعیدی، علی (1383)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  

*      راغفر،حسین و آجرلو ، نرجس (1395) ، برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula ، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 67،صص 141-113

*      رود پشتی ، فریدون و همکاران (1396) ، بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه سازی مارکویتز،چشم انداز مدیریت مالی شماره 18 ،صص 145-125

*      سجادی زینب،فتحی سعید ، (1392) تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازه گیری ریسک و پیاده سازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری  فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 20،صص13-1

*      شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده(1388)،ریسک بازار بارویکرد ارزش درمعرض خطر، تهران : نشر آتی نگر

*      فرامرز طهماسبی(1394)، برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پورتفوی دارایی در ایران،پژوهشات اقتصادی ، شمارە 4 ،صص923-903

*      کریم زاده، سعید (1396) ، پرتفوی ارزی بهینه ذخائر بانک مرکزی ج.ا. ایران (رهیافت فرا مدرن پرتفوی)، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره 32 ، صص170-151

*      محمد رضا مباشر فر(1397)، شاخص های ایجاد یک سبد سرمایه گذاری شامل ارزهای دیجیتال ،سال استخراج(1397)،برگرفته از لینک:

*      مدیریت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ سرمایه ﮔﺬاری ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ، تئوری  پرتفولیو، سال استخراج (1397) برگرفته از لینک :

*      نوری ، مهدی ، نواب پور ، علیرضا ، (1396)، طراحی چهارچوب مفهومی سیاست گذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران ، سیاستگذاری عمومی ، شماره 4، صص 78-51

*      یحیی زاده فر، محمود؛ صفائی قادیکلائی، عبدالحمید و خـاکپـور، مهـدی (1390 )، مقایسـه مدلهای تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و غیرتصـادفی فارسـی بـودن بـازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفتهای حسابداری، شماره 60، صص196-171 .

*      Aouni, B. (2009). Multi-attribute portfolio selection: New perspectives. INFOR, 47 (1),pp 1-4.

*      Dirk Dodebier, Could cryptocurrencies contribute to a well-diversified portfolio for European investor , Master Thesis Finance Tilburg School of Economics and Management , Administration numbers: U1237083 , 814869, November 16, 2017

*      https://www.forbes.com/sites/rkulkarni/2018/08/08/six-reasons-why-institutional-investors-could-flock-to-crypto-in-2019/#177b727b3dce Six Reasons Why Institutional Investors Could Flock To Crypto In 2019

*      Mir mohammadi sadrabadi, M., Moinaddin, M., & Nayebzadeh, S. (2013).Determining the optimal portfolio in Iran stock exchange by value at risk approach. Journal of basic and applied scientific research, 3(3),pp 813-820

*      Mohamed Abdelazim and others ,(2005). Would students T-GARCH improve VaRestimates?. Master Thesis, University of Jyvaskyla, Finland.

*      Roy Alexander Harjunpää,(2017) CRYPTOCURRENCY CORRELATION ANALYSIS ,Bachelor’s thesis,Programme: Business Administration, specialisation: Finance and Accounting ,Supervisor: Pavlo Illashenko

*      Sofia Anyfantaki, Economic Analysis & Research Department, Bank of Greece, 21, El. Venizelos Ave, 10250, Athens, Greece, ISSN 1109-6691, APRIL 2018

*      Yanuar Andrianto, Yoda Diputra. The Effect of Cryptocurrency on Investment Portfolio Effectiveness. Journal of Finance and Accounting. Vol. 5, No. 6, 2017, pp 229-238. doi: 10.11648/j.jfa.20170506.1