بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران.

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات،دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران.

چکیده

عموماً بزرگ­ترین ریسک در بازار سرمایه یا در پرتفوی سرمایه­گذاران زمانی اتفاق می­افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. این زیان ها در دنباله توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها
" مقادیر حدی" گفته می­شود. در این پژوهش بازده لگاریتمی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران براساس اطلاعات دریافتی درمقاطع زمانی میان روز( بدلیل استفاده از داده های پربسامد ) طی سالهای 1392 تا 1395 جمع­آوری و از رویکرد ماکزیمم بلوکها در اندازه­گیری شاخص ارزش در معرض ریسک VaR استفاده گردید. سپس شاخص VaR با روشهای شبیه سازی تاریخی و روش واریانس-کوواریانس بعنوان معیارهای سنتی ارزیابی ریسک محاسبه و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج تحلیل داده ها در نرم افزار R نشان داد که استفاده از اطلاعات ماهیانه در محاسبه شاخص ارزش در معرض ریسک از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار بوده و نسبت تخطی (خطای آزمون) در این حالت در مقایسه با روشهای سنتی ارزیابی ریسک نیز پایین تر است.

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا و احسان طیبی ثانی. 1393. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان . مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. دوره 3، شماره 10، 122-101.

*      پویانفر؛ احمد ، موسوی، سید حمید. 1395. تخمین ارزش در معرض ریسک داده های درون روزی با رویکرد EVT- COPULA. مدلسازی ریسک و مهندسی مالی. دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 129 تا 144.

*      خیابانی ناصر, ساروقی مریم. 1390. ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران). پژوهشهای اقتصادی ایران ،  تابستان 1390 , دوره  16 , شماره  47 ، از صفحه 53 تا صفحه 73 .

*      سارنج، علیرضا و مرضیه نوراحمدی. 1396. رتبه‏بندی آماری مدل‏های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تاکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 8 شماره 30، 146-131.

*      ساندرز، آنتونی و مارسیا کورنت. 1395. بازارها و نهادهای مالی. ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

*      سجاد، رسول، هدایتی شراره و شهره هدایتی. 1393. ﺑﺮآورد ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻓﺮﯾﻦ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. دانش سرمایه‏گذاری. دوره 3، شماره9.

*      عبده‏تبریزی، حسین و میثم رادپور . 1388. اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار: رویکرد ارزش در معرض ریسک. تهران: پیشبرد.

*      فلاح‏پور، سعید و مهدی یاراحمدی. 1391. برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 4 شماره 13، 122-103.

*      میرفخرالدینی، سید حیدر؛ رجبی پور میبدی، علیرضا؛ 1389. کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران. دانش و توسعه » تابستان 1389 - شماره 31 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه - از 100 تا 123)

*      Assaf, A. 2009. Extreme Observations and Risk Assessment in The Equity Markets of MENA Region: Tail Measures and Value-at-Risk. International review of financialanalysis , 109-116.

*      Bacon Carl R. 2012. Practical Risk-Adjusted Performance Measurement. New York: John Wiley & Sons Inc.

*      Bee E,. and Fredrik F. 2016. Which Garch Model is Best for Value-at-Risk Bachelor Thesis, Department of Economics, Uppsala University, Sweden, 1-27.

*      Chinhamu, K., Huang, C., Huang, C.S. nd Chikobvu, D.C. 2014. Extreme Risk, Value-at-Risk and Expected Shortfall in The Gold Market. International Business and Economics Research Journal, 14(1): 108-12.

*      Coles, S. G, Heffernan, J and J. Tawn. 2000. Dependence Measures for Extreme Value Analyses. Extremes, 2(4), 339-365

*      Dowd, Kevin, Blake, David and Andrew Cairns. 2004. Long-Term Value at Risk. Journal of Risk Finance, Vol.5 (2), 5, 52–57.

*      Embrechts, P., McNeil, A. and Strautman, D. 1989. Correlation and Dependency in Risk Management: Properties and Pitfalls. In Risk Management: Value at Risk and Beyond.(Edited by M. A. H.Dempster). Cambridge University Press, 176-223.

*      Fisher, Viviana. 2003. Extreme Value Theory: Value at Risk and Returns Dependence Around the World. http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ ceges51.pdf.

*      Langin, A.W. and J.A. Tawn 2000. Concomitant Tail Behaviour for Extremes. Advanced Applied Probability. 30, 197–215.

*      MARISON, A. and R. Frey, 2002 .Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. Journal of Empirical Finance, Vol. 7, pp. 271-300.

*      SAVANT, A. and H., Deng. 2010. Modeling the Dynamic Conditional Correlation between Hong Kong and Tokyo Stock Markets with Multivariate GARCH Model. D-Level thesis in Statistics, School of Technology & Business Studies, Dalarna University, Sweden, 1-19.

*      Poon, S-H., Rockinger, M., and Tawn, J. 2003. Modelling Extreme-Value Dependence in International Stock Markets. Statistica Sinica, 13, 929-953.

*      Smitt, Francesco. 2015. Value at Risk and Bank Capital Management. Amsterdam: Elsevier Academic Press.