شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت فرایند ادغام و تملیک در شرکت‏های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران.

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

شرکت‌ها برای رشد از راهبرد‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. رشد از طریق ادغام و تحصیل از سریع‌ترین روش‌های رشد و توسعه سازمان‌هاست. در طول دو دهه گذشته با وجود گزارشات مداوم شکست در بسیاری از فرایندهای ادغام و تملیک شرکت‏ها، توجه به این فرایند از سوی مدیران و پژوهشگران، به طور چشم‏گیری در حال افزایش است. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‏بندی عوامل موفقیت فرایند ادغام و تملیک در شرکت‏های ایرانی است. محیط پژوهش حاضر، مدیران و کارشناسان مالی و حسابرسان موسسات و شرکت‏های ادغام شده در ایران می‏باشند. در پژوهش حاضر که از روش پژوهش کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان استفاده شده، جهت تحلیل داده‏های کیفی از روش حاصل از مصاحبه‏ها از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. جمع‏آوری داده‏ها و انجام آزمون‏های کیفی از اسفند ماه سال 1395 تا خرداد سال 1397 به انجام رسیده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده که مدل مورد نظر، با توزیع مصاحبه‏ها در بین 15 نفر از اعضای جامعه، به اشباع نظری رسیده است. نتایج حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل تم نشان می‎دهد که عوامل مالی، استراتژیک و رفتار سازمانی به ترتیب از مهمترین عوامل علی موثر بر موفقیت ادغام و تملیک بوده و زیرساخت‏های اقتصادی، مدیریتی، حقوقی و قانونی و مالی به ترتیب از مهمترین عوامل زمینه‏ای موثر بر ادغام وتملیک می‏باشند. همچنین استفاده از راهبردهای پیاده‎سازی ادغام و تملیک در سه مرحله راهبردهای حین ادغام و قبل از ادغام و پس از ادغام پیامدهایی همچون تسهیل فرایندهای معاملاتی، کارآمدی مالی، کارآمدی استراتژیک و کارآمدی سازمانی به دنبال خواهد داشت. در این مسیر چالش‏های استراتژیک، سازمانی، مدیریتی، فرهنگی و حقوقی و قانونی به ترتیب مهمترین چالش‏های پیش روی موفقیت و عوامل شرایط شکل‏گیری، انگیزه‏های مشترک، منابع مشترک، اهداف و مقاصد، فرایندها و ساختار سازمانی به ترتیب مهمترین عوامل تسهیل‏کننده‏های فرایند ادغام وتملیک می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


*      دانایی‌فرد، حسن و مجتبی امامی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، صص 69-97.

*      . سجادی، سید حسین و توحید کاظمی. (1395). الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان. فصلنامه علمی و پژ وهشی پژوهش‌های تجربی حسابداری. سال ششم، شماره 21، صص 185-204.

*      عسگری, م., & طاعتی, ر. (1396). به کارگیری ماتریس SWOT به منظور بررسی و تحلیل چالش‏ها و فرصت‏های ادغام و تملیک شرکت‏ها، مطالعه موردی: شرکت‏های فعال در بازار بورس اوراق بهادار . دهمین کنفرانس بین‏المللی اقتصاد و مدیریت.

*      گرشاسبی, ح., & سعیدی, ح. (1393). بررسی علل موفقیت و شکست ادغام و تملیک در ایران. نشریه بورس, 4(1), 120.

*      Kai, D., & Sim , N. (2016). Mergers, Acquisitions, and bank effiriency: Cross-country evidence from emerging markets. Research in Internatoinal business, 36, 499-510.

*      Abhijit, S., & Raat, E. (2016). Acquiring control in emerging markets: Foreign acquisitoins in Eastern Europe and the effect on shareholder wealth. Research in International Business and Finance, 37, 33-45.

*      Agliardi, E., Amel-Zadeh, A., & Koussisd, N. (2016). Leverage changes and growth options in mergers and acquisitoins. Journal of Empirical Finance, 37-58.

*      Ahammad, M., Tarba, S. Y., Yipeng, L., Glaister, K., & Copper, C. L. (2016). Exploring the factors influencing the negotiation process in cross-border M&A. International Business Review, 25(2), 445-457.

*      Altunbas, Y., & Ibanez, D. (2004). Mergers and Acquisitions and Bank Performance in Europe: The role of strategic similarities. (398).

*      Billet, M., & Yang, k. (2016). Bond tender offers in mergers and acquisitions. .40 . 128–141. Journal of Corporate Finance, 40(1), 128-141.

*      Breinlich, H., Volker, N., & Nicolas, S. (2016). International aspects of merger policy: A survey. International journal of Industrial Organization, 1(1), 1-15.

*      Camelia, V., & Yuval, M. (2016). Do industrial and geographic diversificatoins have different effects on earnings management? Evidence from UK mergers and acquisitions. International Review of Financial Analysis, 46, 33-45.

*      Donders, K., & Evans, T. (2016). Mergers and acquisitoins in TV broadcasting and distribution: Challanges for competition, industrial and media policy. Telematics and Informatics, 33, 674-682.

*      Ferris, S. P., Houston, R., & Javakhadze, D. (2016). Friends in the right places: The effect of political connections on corporate merger activity. Journal of Corporate Finance, 41(1), 81-102.

*      Glaser, Barney G. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory, Mill Valley, California: The Sociology Press.

*      Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm L. (1965), Awareness of Dying. Aldine Publishing Company, 10th edition

*      Gugler, K., & Masulis, R. (2005). The Choice of Payment Method in European Mergers and Acquisitions. 3(60), 1345-1388.

*      Hayward , M., & Hambrick, D. (1997). Explaining the Premiums Paid for Large Acquisitions: Evidence of CEO Hubris. Administrative Science Quarterly, 42.

*      Holger, B., Nocke, V., & Schutz, N. (2016). Internatoinal aspects of merger policy: A survey. Internatoinal Journal of Industrial Organization, 1-15.

*      Kai, D., & sim, N. (2016). Mergers, acquisitions and bank efficiency: Cross-country evidence from emerging markets. Research in International Business and Finance, 36, 499-510.

*      Kandilov, I., Aslı, L., & Neviana, P. (2017). Cross-border mergers and acquisitions: The importance of local credit and source country finance. Journal of International Money and Finance, 70, 288-318.

*      Kantinu, G. (2005). How mergers and acquisitions affect organizational growth rates,. Stanfod University, Doctoral Dissertation of School of Management(5), 1-25.

*      Lulu, G., & Reed, R. (2016). Does financing of Chinese mergers and acquisitoins have "Chinese Characteristics"? Economics Letters, 139, 11-44.

*      Mahelet, F., & Gautier, L. (2016). Mergers in Cournot markets with environmental externality and product differentiation. Resource and Energy Economics, 45, 65-79.

*      Marie, D., Roozenboomb, P., & Vasconcelos, M. (2014). Synergy disclosures in mergers and acquisitions. Internatoinal Review of Financial Analysis, 31, 88-100.

*      Martaynova, M., & Renneboog, L. (2006). Mergers and Acquisitions in Europe. in Renneboog L.D.R. 13-75.

*      Ravenscraft, D., & Scherer, F. (1987 (b)). Merger, Sell-Offs, and Economic Efficiency.

*      Sergery, L., W. Peng, M., Xie, E., & Stevens, C. E. (2015). Mergers and acquisitions in and outof emerging economies. Journal of World Business, 50, 651-662.

*      Stanley, F., Lajoux, A., & Nesvold, H. (2007). The Art of M&A: A Merger Acquisition Buyout Guide (4 ed., Vol. 1). McGraw-Hill.

*      Steiner, P. (1975). Mergers: Motives, Effects, Politics, .

*      Straub, T. (2007). Reasons for Frequent Failure in Mergers and Acquisitions: A comprehensive analysis. 1(1).

*      Trautwein, F. (1990). Mergers Motives and Merger prescriptions. 1(11), 183-295.

*      Vancea, M. (2011). Challenges and Stake of the post acquisition integration process. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 13(1), 32-38.

*      Weber, Y., Tarba, S., & Christina , O. (2013). Comprehensive Guide to Mergers & Acquisitions, A: Managing the Critical Success Factors Across Every Stage of the M&A Process (1 ed., Vol. 1). FT Press.

*      Xiang,, L., & Terry, H. (2011). Strategic framework for brand integration in horizontal mergers and acquisitions, Centre for International Manufacturing. Cambridge, Journal of Technology Management,, 4(1), 26-52.

*      Yuval , M., & Vasilescu, C. (2016). Do industrial and geographic diversifications have different effects on earnings management? Evidence from UK Mergers and Acquisitions. International Review of Financial Analysis, 46(1), 33-45