بررسی اثر افزایش احتمال معامله، معامله‌گران مطلع بر انتخاب نامساعد بازارگردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و استادیار گروه مدیریت و حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، تهران، ایران.

چکیده

یکی از روش‌های متداول افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسان‌پذیری قیمت سهام در بازارهای مالی، استفاده از ساز و کارهای بازارگردانی است. بازارگردانی فعالیتی حرفه‌ای است و بازارگردان‌ها باید تخصص و دانش کافی در اختیار داشته باشند تا به وسیله آن بتوانند به درستی عمل کنند. بازارگردان نقش‌های زیادی در بازار سرمایه ایفا می‌کند که افزایش قدرت نقدشوندگی یکی از مهم‌ترین آن‌ها است و به این ترتیب بازارگردان باید مطمئن شود که عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار مورد نظر در بازار وجود دارد .با وجود اهمیت حضور بازارگردان‌ها در بازارهای سهام دنیا، به نظر می‌رسد که توجه چندانی به این نهاد مهم در بازار سرمایه کشور نشده است و نقش آن‌ها به نوعی مغفول واقع شده است. در این پژوهش به بررسی مشکلات تصمیم‌گیری بازارگردان با توجه به حضور معامله‌گران مطلع و غیرمطلع پرداخته می‌شود و با استفاده از نظریه بازی‌ها و بازی‌های بیزین مدلی طراحی و شبیه سازی شد که انتخاب نامساعد بازارگردان کاهش می‌یابد. در این پژوهش به بررسی افزایش احتمال معامله معامله‌گران مطلع و تاثیر آن بر انتخاب نامساعد بازارگردان پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش احتمال معامله معامله‌گران مطلع، انتخاب نامساعد بازارگردان کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


*      شمس الدینی، مصطفی؛ نبی شهیکی تاش، محمد و خداداد کاشی، فرهاد. (1396). سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات شرکت‌های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی،  1 (31)، 72-60.

*      طالبلو، رضا و رحمانیانی، مولود. (1396). اندازه گیری سطح عدم تقارن اطلاعات برای شرکت‌های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران: احتمال مبادله آگاهانه (PIN).  فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 29، 98-74.

*      عبدلی، قهرمان. (1395). نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن (بازی‌های اطلاعات ناقص، تکاملی و همکارانه) -چاپ سوم– انتشارات سمت.

*      Ackert, L. F., & Zhang, P. (2018). Informed Traders Performance and The Information Environment: Evidence from Experimental Asset Markets. The Journal of Accounting, Organizations and Society, (70), 1-15.

*      Bernales, A., Canon, C., & Verousis, T. (2018). Bid-ask Spread and Liquidity Searching Behavior of Informed Investors in Option Markets. The Journal of Finance Research Letters, (25), 96-102.

*      Collin-Dufresne, P. &  Fos, V. (2016). Insider trading, stochastic liquidity and equilibrium prices. Econometrica 84, 1441–1475.

*      Dosis, A. (2018). On Signalling and Screening in Markets with Asymmetric Information. The Journal of Mathematical Economics, (75), 140-149.

*      Easley, D., & O'hara, M. (1987). Price, Trade Size, and Information in Securities Markets. Journal of Financial economics, 19(1), 69-90.

*      Glosten, L. R., & Milgrom, P. R. (1985). Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders. Journal of financial economics, 14(1), 71-100.

*      Labarta, P. (2012), The Impact of Incentives on Financial Markets Liquidity, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirement for The Degree of Laurea Magistrale Dipartimento di Scienze Economiche Universita Ca Foscari Venezia.

*      Yan, Y., & Zhang, S. (2014). Quality of PIN estimates and the PIN-return relationship. Journal of Banking & Finance, (43), 137-149.

*      Zhang, W., & Zhang, Y. (2017). Market Maker Competition and Price Efficiency: Evidence from China. The Journal of Economic Modelling, (66), 121-131