بررسی تاثیر ناهنجاری اقلام تعهدی بر فعالیتهای تامین مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه؛ مراغه ؛ ایران

2 استادیار گروه حسابداری و مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه؛ مراغه ؛ ایران

چکیده

هدف این مطالعه یافتن پاسخی مناسب به این سوال می باشد که آیا نابهنجاری اقلام تعهدی تاثیری بر فعالیتهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد یا خیر؟ بدین جهت اطلاعات مالی 105 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله 1390- 1395 با استفاده از روش تحلیلی ترکیبی داده ها مورد آزمون قرار گرفت در راستای بررسی هدف تحقیق سه فرضیه اصلی با استفاده از سه مدل رگرسیونی چند گانه بصورت مجزا مطرح گردید و  بر اساس تحلیل های صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط منفی و معناداری با سودآوری آتی شرکتهای مورد مطالعه دارد. نتیجه فرضیه دوم حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین ناهنجاری اقلام تعهدی با بازده تعدیل شده در سطح خطای کمتر از 5 درصد می باشد و در فرضیه سوم بیان گردید که ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط مثبت و معناداری با جریانات نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی دارد. این یافته ها بیانگر الزام و توجه بیشتر سیاستگذاران و فعالین بازار سرمایه به ناهنجاری اقلام تعهدی می باشد.

کلیدواژه‌ها


*      اصغری، زینب، سروش یار، افسانه، احمدی، سعید علی؛(1396)، بررسی تأثیر پراکندگی بازده در ناهنجاری های اقلام تعهدی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی-  پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره چهارم، شماره پیاپی 91.

*      حقیقت، حمید و ایرانشاهی، علی اکبر(1389)،  بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به جنبه های سرمایه گذاری اقلام تعهدی، بررسی های حسابداری و حسابرسی،  (61)، 1-20.

*      حسینی، سید رسول، محمدی، مهدی(1388)، نقش اقلام تعهدی در عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان اقتصادی، مجله حسابداری مدیریت، سال دوم ، شماره اول.

*      حسین زاده، شیما؛ جهانشاد، آزیتا،(1396)، ارزیابی مدیریت سود بر مبنای واقعی و تعهدی جهت کسب میانگین سودآوری صنعت، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال دهم ، شماره سی و پنجم.

*      حسینی، سید علی، اسماعیل زاده، حجت، غزنوی، محمدصادق(1394)، بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی )ناهنجاری اقلام تعهدی(در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره چهاردهم.

*      فروغی، داریوش و رهرویی دستجردی، علیرضا (1395)، نابهنجاری های بازار و بازده های غیرعادی، پیشرفت های حسابداری، 3(70)، 127-158.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون، رضایی صادق، صالحی اله کرم،(1393)، ارزیابی توانایی و تبیین مدلهای اقلام تعهدی اختیاری و مدل درآمد اختیاری برای کشف مدیریت سود پژوهش های حسابداری مالی. دوره 6، ش 23 ،ص 17-40.

*      خانی، عبدالله و نصیبه صالحی (1391)، تبیین نابهنجاری اقلام تعهدی بر اساس اجزای اقلام تعهدی در شرایط وجود نابهنجاری ارزشی- رشدی در بورس اوراق بهادار تهران،‌ فصلنامه حسابداری مالی، شماره 16.

*      خانی، عبدالله، آذرپور، الهام(1396)، تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری توسط پراکندگی بازده، مجله ی پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره ی اول، بهار و تابستان ، صفحه های 31-65.

*      هاشمی، عباس، حمیدیان، نرگس و ابراهیمی، خدیجه (1392)، بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی با در نظر گرفتن ریسک ناتوانی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 3(5)، 1- 20.

*      Ahmed, K., Godfrey, J. &. Saleh, N.M (2008), Market perceptions of discretionary accruals by debt renegotiating firms during economic downturn , The International Journal of Accounting , 43, (114-138).

*      Allen, E. J., Larson, C. R., & Sloan, R. G. (2013). Accrual reversals, earnings and stock returns. Journal of Accounting and Economics.

*      Ball, R. and L. Shivakumar,) 2006(. The Role of Accruals in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition, Journal of Accounting Research 44(2): 207- 242.

*      Chichernea, D. C., Holder, A. D., & Petkevich, A. (2015). Does return dispersion explain the accrual and investment anomalies? Journal of Accounting and Economics, 60(1), 133-148.

*      García,J.M, and G.Beatriz and F.Penalva (2012).Accounting conservatism and the earnings anagement.http://ssrn.com/abstract

*      Papanastasopoulos (2017)." Accrual anomaly and corporate financing activities  Finance Research Letters 20 (2017) 125–129.

*      Fairfield, P. M., Whisenant, J. S., & Yohn, T. L. (2003). Accrued earnings and growth: Implications for future profitability and market mispricing. The Accounting Review, 78(1), 353-371.

*      Richardson, S. A., Sloan, R. G., Soliman, M. T., & Tuna, İ. (2005). Accrual reliability, earnings persistence and stock prices. Journal of Accounting and Economics, 39(3), 437-485.

*      Richardson, S., Tuna, I., & Wysocki, P. (2010). Accounting anomalies and fundamental analysis: Are view of recent research advances. Journal of Accounting and Economics. 50: 410–454.

*      Ritter, J. , 2003. Investment banking and securities issuance. In: Constantinides, G., Harris, M., Stulz, R. (Eds.), Handbook of Economics and Finance. North-Holland, Amsterdam, pp. 255–306 .

*      Kothari, S. P., (2001). "Capital markets research in accounting". Journal of Accounting and Economics, Vol. 21, Pp. 105-231.

*      Khan, M. (2008). Are accruals mispriced? evidence from tests of an intertemporal capital asset pricing model. Journal of Accounting and Economics. 45: 55-77.

*      Dechow, P., 1994. Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals, Journal of Accounting & Economics 18, 3-42.

*      Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? Accounting Review, 71, 289–315.

*      Schwert, G. (2003). Anomalies and market efficiency, Chapter 15. Edited by George Constantinides, Milton Harris, and Rene´ Stulz. Handbook of the economics of finance (pp. 937–972). North-Holland.

*      Yamaguchi Tomoyasu (2014)" Real and accrual-based earnings management to achieve.

*      Zhang, X. F. (2007). Accruals, investment, and the accrual anomaly. The Accounting Review, 82(5), 1333-1363.

*      Wu, J. I. N., Zhang, L. U., & Zhang, X. F. (2010). The q-theory approach to understanding the accrual anomaly. Journal of Accounting Research, 48(1), 177-223