بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل ۵ عاملی فاما و فرنچ (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1396-1388 است. در این راستا در این پژوهش از رگرسیون­های سری زمانی و آزمون GRS استفاده شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نتایج مدل 5 عاملی فاما و فرنچ با مدل 6 عاملی شامل ریسک نکول، با استفاده از آزمون GRS مقایسه می­شوند. علاوه بر این به منظور بررسی تأثیر ریسک نکول بر بازده از نتایج رگرسیون سری زمانی استفاده می­شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیر ریسک نکول اثر قابل ملاحظه­ای بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ ندارد. به عبارت دیگر ریسک نکول عاملی بی اثر در توضیح تغییرات بازده سهام است. نتایج همچنین بیانگر این است که از بین 36 پرتفوی بررسی شده در این پژوهش، در اکثر پرتفوی­ها رابطه بین ریسک نکول و بازده پرتفوی مستقیم بوده است، اما فقط در 8 پرتفوی این رابطه مثبت، معنی­دار نیز است.

کلیدواژه‌ها


*      ابراهیمی کردلر، علی و محمدی شاد، زهره. (1393). «بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 21(1)، 18-1.

*   بابالویان، شهرام و مظفری، مهردخت. (1395). «مقایسه قدرت پیش‏بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل‏های چهار عاملی کارهارت و q-عاملی HXZ در تبیین بازده سهام». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9(30)، 32-17.

*      تالانه، عبدالرضا و قاسمی، اکرم (1389). «آزمون تجربی و مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار، 14، 5-28.

*      دولو، مریم و جوادیان، بهاره. (1396). «مومنتوم "زمان بندی بالاترین قیمت 52 هفته": شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(35)، 63-77.

*      دولو، مریم و غلامی، زهره. (1397). «آزمون مدل پنج عاملی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». دانش سرمایه‌گذاری، 7(26)، 236-221.

*      رمضانی، جواد و کامیابی، یحیی. (1396). «بررسی تاثیر عامل شتاب بر قابلیت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی در تبیین بازده سهام». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(36)، 57-45.

*      عیوضلو، رضا؛ قهرمانی، علی و عجم، علیرضا. (1395). «بررسی عملکرد مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS». فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، 18(4)،714-691.

*      مجتهدزاده، ویدا و طارمی، ویدا. (1384). « آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش‌بینی بازده سهام». پیام مدیریت، 17 و 18، 132-109.

*      مقدم، عبدالکریم و تقی ملایی، مصطفی. (1392). «بررسی مدل­های مالی فالمر و زیمسکی در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها»، پژوهش­های نوین در حسابداری، 1(1)، 25-11.

*      مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا و سیدحسینی، سید مصطفی. (1396). «تئوری حسابداری (جلد دوم)» چاپ چهارم، تهران، انتشارات نگاه دانش.

*      ودیعی، محمدحسین و میراسماعیلی، سیدحسین. (1391). «پیش­بینی ورشکستگی با استفاده از مدل­های تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل چندگانه فولمر و مقایسه آن­ها»، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(1)، 166-146.

*      هادیان، ریحانه؛ هاشمی، سیدعباس و صمدی، سعید. (1396). «ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت». مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(3)، 117-132.

*      Aretz, K., Florackis, C. & Kostakis, A. (2017). "Do Stock Returns Really Decrease With Default Risk? New International Evidence". Management Science, 64(8), 1-22.

*      Blanco, B. (2012). "The Use of CAPM and Fama and French Three Factor Model: Portfolios Selection". Public and Municipal Finance, 1(2), 61-70.

*      Brennan, M. J., Chorida, T. & Subrahmanyam, A.A. (1998). "Alternative Factor Specifications, Security Characteristics, and the Cross-Section of Expected Stock Returns". Journal of Financial Economics, 49(3). 345-373.

*      Cakici, N. (2015). "The Five-Factor Fama-French Model: International Evidence". Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2601662.

*      Chava, S. & Purnanandam, A. (2010). "Is Default Risk Negatively Related to Stock Returns?”  23(6), 2523–2559.

*      Chen, J. & Hill, P. (2013). "The Impact of Diverse Measures of Default Risk on Uk Stock Returns". Journal of Banking & Finance, 37(12), 5118-5131.

*      Denis, D. J. & Denis, D. K. (1995). "Causes of Financial Distress Following Leveraged Recapitalizations". Journal of Financial Economics, 37(1), 129-157.

*      Dichev, I. D. (1998). "Is the Risk of Bankruptcy a Systematic Risk?". Journal of Finance, 53(3), 1131–1147.

*      Fama, E. F., French, K. R. (1992). "The Cross-section of Expected Stock Returns". Journal of Finance, 47, 129-176.

*      Fama, E.F. & French, K.R. (2015). "A Five-Factor Asset Pricing Model". Journal of Financial Economics, 116 (1): 1-22.

*      Filipe, S. F., Grammatikos, T. & Michala, D. (2016). " Pricing Default Risk: the Good, the Bad, and the Anomaly". 26, 190-213.

*      Gao, P., Parsons, C. A. & Shen, J. (2013). "The Global Relation Between Financial Distress and Equity Returns". Available at SSRN: https://www.semanticscholar.org.

*      Garlappi, L., Shu, Tao & Yan, H. (2008), “Default Risk, Shareholder Advantage, and Stock Returns”, The Review of Financial Studies, 21(6), 2743-2778.

*      Garlappi, L., Yan, H. (2011). "Financial distress and the cross-section of equity returns". Journal of Finance, 66, 789–822.

*      Gibbons, M. R., & Ross, S. A., & Shanken, J. (1989). "A Test of The Effciency of A Given Portfplio". Econometrics, 57(5), 1121-1152.

*      Hai, L. & Xiao-ping, C. (2008). “Is Default Risk a Systematic Risk of Chinese Stock Markets?”, International Conference on Management Science & Engineering, (15th), 1169-1174.

*      Lin, J., Wang, M. & Cai, L. (2012). "Are the Fama–French Factors Good Proxies for Latent Risk Factors? Evidence From the of  SHSE in China". Economics Letters, 115 (2), 265-268.

*      Lončarski, I. & Skočir M. (2018). "Multi-Factor Asset Pricing Models: Factor Construction Choices and The Revisit of Pricing Factors". Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 55. 65-80.

*      Qian, J. (2015). An Introduction to Asset Pricing Theory. Available at; www.jhqian.org/apt/apbook; Available Online 4 November 2015.

*      Vassalou, M. and Xing, Y. (2004). "Default Risk in Equity Returns". The Journal of Finance, 59(2), 831–868.

*      Xu, G., Shao, X. & Wang, X. (2019). “Analytical Valuation of Power Exchange Options with Default Risk”, Finance Research Letters, 28(1), 265-274.

*      Zabarankin, M., Pavlikov, K., & Uryasev, S. (2014). "Capital Asset Pricing Model (CAPM) With Drawdown Measure". European Journal of Operational Research, 234(2), 508-517.