تاثیر ازدحام فردی در معاملات و احساسات فردی سرمایه‌گذار بر بازده اضافی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استاد تمام بازنشسته حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

4 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

دیدگاه سنتی بازده سهام اعتقاد دارد که تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است. ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده های سری زمانی، بخصوص برای سهام هایی که از ارزیابی ذهنی بالاتری برخوردارند و محدودیت زیادی در آربیتراژ دارند ایفا می کند، علاوه براین افزایش حجم معاملات و ایجاد ازدحام برای انجام معاملات منجر به تغییر بازده اضافی سهام می گردد. این پژوهش یک رویکرد جدید جهت اندازه گیری وسنجش ازدحام فردی معاملات و احساسات فردی سرمایه‌گذار و اثرات مشترک آن ها در مورد بازده اضافی سهام ارائه می نماید. جهت دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و جهت آزمون فرضیه ها، با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه­ای به تعداد 186 شرکت طی سال های 1391 الی 1395 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که تغییرات در هیجانات رفتاری سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهاردار تهران بر مازاد سهام موثر است. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که تغییرات در ازدحام معاملات در بازار بورس منجر به تغییر مازاد سهام می گردد.

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی بیگدلی، سعید، شعبان پور فرد، پژمان. (1395). رابطه‌ حجم‌ معاملات ‌و‌ اجزای ‌آن ‌با‌ بازده؛ ‌مطالعه ‌موردی ‌در ‌بورس ‌اوراق ‌بهادار ‌تهران ‌با‌ تمرکز ‌بر ‌معاملات ‌حین ‌روز ‌و ‌حذف‌ اثر ‌U شکل، چشم‌انداز ‌مدیریت ‌مالی، شماره 14، صص 63-45.‌

*      بخردی نسب، وحید؛ ژولانژاد، فاطمه(1396)، تأثیر سایر مکانیسم های کیفیت سود بر بازده اضافی با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ با تکنیک پرتفوی بندی24 گانه به صورت فصلی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، مقاله 3، دوره 10، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 25-43

*      بخردی نسب، وحید؛ ژولانژاد، فاطمه. (1396). تاثیر کیفیت سود بر رابطه بین مومنتوم و بازده اضافی سهام، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، مقاله 2، دوره 8، شماره 32، صفحه 21-42.

*      بدری، احمد و کوچکی، احمد(11392)، حجم معاملات و بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تحلیل مالی رفتاری، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 18، صفحات 24 -1.

*   بشیری منش، نازنین. (1395). نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران. فصلنامه پژوهش حسابداری، مقاله 6، دوره 6، شماره 1، صفحه 93-121.

*      تلنگی، احمد.(1383)، تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری، تحقیقات مالی، شماره 17: صص 3-25.

*      ثقفی، علی. (1382). تحقیقات حسابداری در جستجوی قیمت سهام. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 8: 63-75.

*      حیدرپور، فرزانه؛ تاری وردی، ید اله؛ محرابی، مریم (1392)، تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، صفحه 1-13.

*       ستایش، محمد حسین و شمس الدینی، کاظم(1395)، بررسی رابطه‌ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری، دوره 8، شماره 1، شماره پیاپی 70.

*      سروش­یار، افسانه؛ علی احمدی؛ سعید. (1395). بررسی نقش مومنتوم و احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. مقاله 9، دوره 5، شماره 18، صفحه 147-159.

*      شاهوردیانی، شادی ، احمد گودرزی و سهیلا وحدت زیرک. (1392). بررسی تاثیر رویدادهای تقویمی هجری قمری بر بازده سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، دوره 2، ش 6، ص 195-212.

*      طالب نیا، قدرت اله؛ زارع نیکوپروریزدی، محمود. (1392). بررسی تاثیر متغیرهای مالی شرکت ها بر حجم معاملات آن ها در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی،  ش 29، ص 15-42.

*      قائمی، محمدحسین و سعید طوسی. (1384). بررسی عوامل موثر بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیام مدیریت، شماره17 و 18، صص 159-175.

*      کرمی، غلامرضا، نظری، محمد، شفیع پـور، مهدی. (1392). ارزش افـزوده اقتصـادی و نقدشـوندگی بـازار سـهام. تحقیقات مالی، 12 (30)، 117-132.

*      مهرانی، ساسان و کاوه مهرانی. (1382). رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 10، شماره 3، 105-131.

*      نجارزاده، رضا و مهدی زیودار.(1390). “بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شمار2.

*      Baker, M., J. Wurgler, & Y. Yuan. (2012). Global, local, and contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics, 104(2), 272-287. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.11.002

*      Baker, Malcolm. & Wurgler, Jeffrey, (2006)"Investor Sentiment and the Cross Section of Stock Returns "Journal of Finance, vol 61, pp 1645–1680

*      Bheenick, E. B and Brooks, R. D. (2010) , "Does Volume Help in Predicting Stock Return? An Analysis of the Australian Market", Research in International Business and Finance, 24 (2010) , 146-157.

*      Brailsford, L.  Jegadeesh, N. Lakonishok, J. (1996). Momentum strategies. J. FINANC. 51 (5), 1681–1713.

*      Chen, G., Firth, M, and Rui, O.M. (2001). The dynamic relation between stock returns, trading volume and volatility. Financial Review 36: 153-173.

*      Chen, Hailiang. De, Prabuddha. Yu, Hu. and Hwang, Byoung-Hyoun,(2011) "Sentiment Revealed In Social Media and its Effect on the Stock Market", Available at www.ssrn.com.

*      Chen, J. , Hong, H. , Stein, J. C. , (2001). "Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices". J. Financ. Econ. 61 (3) , 345–381.

*      Chen, L., Lu, H., & Yang, L. (2013). Investor sentiment, disagreement, and the breadth-return relationship. Management Science, 59(5), 1076–1091.

*      Chen, W. J. (2013). Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2): 101-126.

*      Chen. Gongmeng, Nofsinger, .K, and Rui (2007) “Trading Performance, Disposition Effect, Overconfidence, Representativeness Bias, and Experience of Emerging Market Investors” , Journal of Behavioral Decision Making , J. Behav. Dec. Making, 20: 425–451.

*      Frazzini, A., & Lamont, O. A. (2008). Dumb money: Mutual fund flows and the cross-section of stock returns. Journal of Financial Economics, 88(2), 299–322.

*      Grundy, B. D., & H. Li, (2008). Investor sentiment, executive compensation, and corporate investment. Journal of Banking & Finance, 34(10), 2439-2449. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin. 2010.03.020.

*      Hengelbrock, Jordis, Theissen, Erik & Westheide,Christian, (2009) "Market Response to Investor Sentiment" Available at www.ssrn.com 

*      Hommes, B. Veldb. F. (2016). Investor Sentiment, Accounting Information And Stock Price: Evidence From China, Pacific- Basin Finance Journal, Doi: 10-1016/J. Pacfin. 2017. 03. 010.

*      Kale, D. (2016). Sin stock returns and investor sentiment. The Quarterly Review of Economics and Finance, 59, 63-70.

*      Karpoff, J. M. (1987). The relation between price changes and trading volume: A survey, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22: 109-.621

*      Khoshnud, .M, Farkhondeh, .M. (2015). Investigating Relation of Stock Liquidity and Free Cash Flow in the List of Company's Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Perspective, 11(5), 107-124.

*      Kim, Taehyuk& Ha. Aejin, (2010) "Investor Sentiment and Market Anomalies" 23rd Australasian Finance and Banking Conference 2010 Paper, Available at www.ssrn.com.

*      Kumar, Alok & Lee, Charles, (2006),"Retail Investor Sentiment and Return Comovements" Journal of Finance, vol  61, issue 5, pp 2451-2486.

*      Lee, E. P. K. (2013). Individual stock investor sentiment, stock issuance, and financial market anomalies Publicly Accessible Penn Dissertations. Paper 771. http://repository.upenn.edu/edissertations/771.

*      Li, Feng. (2006). Do stock market investors understand the risk sentiment of corporate annual reports? Available at www.ssrn.com.

  • Lin, Feng. (2006). Do stock market investors understand the risk sentiment of corporate annual reports? Available at www.ssrn.com.
*      Lin, M. (2010). The effects of investor sentiment on returns and idiosyncratic risk in the Japanese Stock Market. International Research Journal of Finance and Economics, 60, 29-43.

*      Ling, D., Naranjo,A. Scheik B., (2010), "Investor Sentiment and Asset Pricing in Public and Private Markets" Available at www.ssrn.com

*      Liston, D. (2016). Sin stock returns and investor sentiment. The Quarterly Review of Economics and Finance, 59, 63-70.

*      Mei-Chen Lin, (2010)" The Effects of Investor Sentiment on Returns and Idiosyncratic Risk in the Japanese Stock Market": International Research Journal of Finance and Economics, vol 60, pp 29.

*      Parkinson, B. (1995). Ideas and realities of emotion, Taylor & Francis e-Library, 2001 page 27-70.

*      Polk, C., & P. Sapienza. (2009). The stock market and corporate investment: A test of catering theory. The Review of Financial Studies, 22(1), 187-217. http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhn030.

*      Shiller, R. J. (2011). Democratizing and humanizing finance. In Randall S. Kroszner & Robert J. Shiller (Eds.), Reforming US Financial Markets: Reflections Before and Beyond Dodd- rank. Alvin Hansen Symposium on Public Policy at Harvard University. Cambridge MA: MIT Press.

*      Shiller, R. J. (2014). Speculative asset prices. American Economic Review, 104(6), 1486– 1517.

*      Stambaugh, R. F., & Yuan, Y. (2015). Mispricing Factors. National Bureau of Economic Research Working paper.

*      Stambaugh, R. F., Yu, J., & Yuan, Y. (2012). The short of it: Investor sentiment and anomalies. Journal of Financial Economics, 104(2), 288–302.

*      Stambaugh, R. F., Yu, J., & Yuan, Y. (2014). The long of it: Odds that investor sentiment spuriously predicts anomaly returns. Journal of Financial Economics, 114(3), 613–619.

*      Stambaugh, R. F., Yu, J., & Yuan, Y. (2015). Arbitrage asymmetry and the idiosyncratic volatility puzzle. The Journal of Finance, 70(5), 1903–1948.

*      Tehrani, .R, PourEbrahimi, .M. (2009). Compare the performance of different models to predict volatility in Tehran Stock Exchange and analyze the impact of factors on the behavior of volatility, Iranian Journal of Economic Research, 40, 149-170.

*      Wu,Yanran. Han, Liyan. Tao, Ke. & Zhang, Zhongyuan, (2010) "Investor Sentiment and the Day-of-the-Week Effect of Cross-Sectional Return" Available at www.ssrn.com

*      Yang, Chunpeng Zhou, Liyun (2016). Individual stock crowded trades, individual stock investor sentiment and excess returns, North American Journal of Economics and Finance 38 (2016) 39–53.